Polityka prywatności

Zgodnie z art. 4, nr 7 rozporządzenia UE, Gewiss S.p.A., numer NIP i VAT: IT 00385040167, z siedzibą w Via Domenico Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) – Włochy, jest administratorem danych (dalej zwanym „Administratorem danych”). Firma Gewiss S.p.A. powołała inspektora ochrony danych (DPO), z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: dpo@pec.gewiss.com.

Oświadczenie o ochronie prywatności zgodne z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 dotyczącego korzystania z witryny https://www.gewiss.com/ww/en

POWÓD PUBLIKACJI NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA

Zgodnie z zapisami art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (dalej zwanego „Rozporządzeniem UE” lub „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, niniejsze oświadczenie jest przedstawiane użytkownikom httpswitryny:https://www.gewiss.com/uk/en (zwanej dalej „Witryną”).

Uznaje się, że Administrator danych udostępnia dalsze szczegółowe informacje dotyczące konkretnych sytuacji.

ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

W związku z realizacją celów wymienionych poniżej Administrator danych, zależnie od przypadku i w razie potrzeby, będzie przetwarzać dane osobowe należące do następujących kategorii:

Dane nawigacyjne (ogólne dane osobowe), dane należące do tej kategorii są gromadzone przez pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie.

Ogólne dane osobowe, takie jak dane osobowe i kontaktowe potrzebne do realizacji usług oferowanych w niniejszej Witrynie.

 

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane w niniejszej Witrynie wiąże się z przekazaniem adresu nadawcy, który jest niezbędny do odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.

CEL PRZETWARZANIA I OKRES PRZECHOWYWANIA

Cele przetwarzania są następujące:

1. Cele związane z ochroną uzasadnionych interesów Administratora danych(art. 6 par. 1, ust. f RODO):

a. Zapewnienie poprawnego funkcjonowania Witryny.

b. Zapobieganie nieuczciwym działaniom lub nadużyciom, które są szkodliwe dla Witryny, lub ich ujawnianie.

 

Dane przetwarzane w powyższych celach będą przechowywane zgodnie z zasadami Polityki plików cookie.

c. Egzekwowanie praw Administratora danych, np. prawa do obrony w sądzie.

Jeśli konieczne jest ustalenie, wyegzekwowanie lub obrona praw Administratora danych w sądzie, okres przechowywania może zostać przedłużony do zakończenia postępowania.

2. Cele związane z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 par. 1, ust. b RODO):

d. Rejestracja w obszarze Witryny MYGEWISS o ograniczonym dostępie.

Dane przetwarzane w powyższych celach będą przechowywane przez okres trwania stosunku umownego lub do czasu anulowania konta.

e. Wysyłanie aplikacji za pośrednictwem sekcji „Pracuj z nami”.

Dane przetwarzane w powyższym celu będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.

 

3. Cele, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę (art. 6 par. 1 ust. a RODO):

f. Subskrypcja biuletynu w celu otrzymywania materiałów handlowych i/lub reklamowych na temat produktów lub usług oferowanych przez Administratora danych.

g. Zapisywanie stopnia satysfakcji klienta z jakości usług oraz wykonywanego działania.

h. Wykonywanie działań marketingowych: np. wysyłanie – kanałami online i offline – w sposób zautomatyzowany (np. poprzez SMS, e-mail, konto w mediach społecznościowych) oraz tradycyjny (np. telefon, tradycyjna poczta) materiałów promocyjnych i handlowych.

i. Wykonywanie czynności związanych z profilowaniem: analiza preferencji, zwyczajów, zachowań lub zainteresowań w celu wysyłania spersonalizowanych informacji handlowych.

j. Przekazywanie danych do spółek Grupy Gewiss i/lub innych spółek działających w tym samym sektorze produktowym co Gewiss S.p.A. w celu wysyłania materiałów handlowych przez osoby trzecie.

 

- Odnośnie do punktu f) powyżej dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

- Odnośnie do punktu g) powyżej dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

- Odnośnie do punktu h) powyżej dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

- Odnośnie do punktu i) powyżej dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

- Odnośnie do punktu j) powyżej dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

Jednakże w przypadkach wymienionych powyżej osoba, której dane dotyczą, ma możliwość w dowolnym momencie wycofać zgodę (art. 7 par. 3 RODO).

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych odbywa się w oparciu o poniższe podstawy prawne:

• Uzasadnione interesy Administratora danych (art. 6 par. 1, ust. f RODO) w celach wymienionych w ustępach od a) do c).

• Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 par. 1, ust. b RODO) w celach wymienionych w ustępach d) i e).

• Zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 par. 1, ust. a RODO) w celach wymienionych w ustępach od f) do j).

KATEGORIE ODBIORCÓW

Dane pozyskane przez Administratora danych, w ramach realizacji powyższych celów, mogą zostać przekazane do podmiotów z jednej lub kilku poniższych kategorii:

• Osoby trzecie (np. instytucje kredytowe, profesjonalne firmy, doradcy, firmy ubezpieczeniowe w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych itp.), które wykonują działania na zlecenie i w imieniu Administratora danych jako Podmioty przetwarzające dane;

• Podmioty zarządzające systemem informatycznym Administratora danych;

• Agencje marketingowe i reklamowe;

• Dostawcy usług hostingowych;

• Organy wymiaru sprawiedliwości, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, organy administracyjne i publiczne, a także instytucje im podległe, w przypadku których przekazywanie danych jest wymagane prawnie. Podmioty te będą przetwarzać dane jako Niezależni administratorzy danych.

 

Kompletną i aktualną listę Niezależnych administratorów danych, Podmiotów przetwarzających dane oraz Odbiorców danych (zgodnie z art. 4, nr 9 Rozporządzenia UE) można otrzymać w biurze Administratora danych lub za pośrednictwem poczty e-mail: dpo@pec.gewiss.com.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez Administratora danych i/lub przez osoby trzecie należycie wyznaczone jako Podmioty przetwarzające dane. Dane mogą być przekazywane do krajów, które nie zapewniają ochrony na poziomie odpowiadającym wymogom RODO lub innych obowiązujących przepisów; w takim przypadku Gewiss S.p.A. zapewni, aby każdy z tych odbiorców podjął odpowiednie zobowiązania umowne zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (łącznie z podpisaniem Standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską), chyba że Administrator danych może się odwołać do innej podstawy prawnej mającej zastosowanie do przekazania takich informacji. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może zawsze zażądać więcej informacji, łącznie z informacją o krajach, do których przekazywane są dane osobowe, wysyłając wiadomość na adres e-mail privacy@gewiss.com.

 

Szczegóły dotyczące przekazywania danych za pośrednictwem plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie.

 

SPOSOBY PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej i/lub w sposób automatyczny. Gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, konsultowanie, przetwarzanie, modyfikowanie, ekstrakcja, porównywanie, wykorzystywanie, łączenie, komunikowanie, anulowanie i niszczenie oraz wszelkie inne stosowne działania mogą być wykonywane, łącznie z danymi zautomatyzowanymi, zgodnie z przepisami prawa niezbędnymi m.in. do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych oraz dokładności, aktualności i trafności danych do deklarowanych celów.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą, w związku z przekazanymi danymi osobowymi ma prawo do egzekwowania w dowolnym czasie i w zgodzie z zapisami Rozporządzenia UE swoje prawa wynikające z tego Rozporządzenia, jak również następujące prawa:

 

• Prawo do wycofania zgody (art. 7, par. 3 Rozporządzenia UE): prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem;

• Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 Rozporządzenia UE): prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia danych osobowych dotyczących tej osoby oraz do otrzymania ich kopii w zrozumiałej formie;

• Prawo do sprostowania (art. 16 Rozporządzenia EU): prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących danej osoby;

• Prawo do usunięcia, tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia UE): prawo do usunięcia swoich danych;

• Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia UE): prawo do ograniczenia przetwarzania np. w przypadku sporu dotyczącego dokładności danych lub w przypadku przetwarzania nieuprawnionego;

• Prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia UE): prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących danej osoby dostarczonych Administratorowi danych oraz prawo do przesłania tych danych do innego Administratora danych bez przeszkód, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany;

• Prawo do sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia UE): prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

• Prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 Rozporządzenia UE): prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Wnioski należy przesyłać na następujący adres e-mail: privacy@gewiss.com.

Należy pamiętać, że Firma odpowiada na wnioski w ciągu 1 miesiąca, z wyjątkiem wniosków o szczególnej złożoności, w przypadku których czas ten może wynosić maksymalnie 3 miesiące. W każdym przypadku Firma wyjaśni przyczynę oczekiwania w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

Decyzja po rozpatrzeniu wniosku zostanie przedstawiona w formie papierowej (na żądanie zainteresowanej strony) lub w formie elektronicznej (w tym przypadku bezpłatnie). Administrator danych zaznacza, że osoba, której dane dotyczą, może zostać poproszona o dodatkowe informacje, jeśli jej wniosek jest wyraźnie bezpodstawny, niewspółmierny lub powtórny; Gewiss S.p.A. prowadzi rejestr przychodzących wniosków. Gewiss S.p.A. w myśl art. 19 Rozporządzenia UE zgłasza odbiorcom, którym dane osobowe zostały ujawnione, wszelkie poprawki, anulacje lub ograniczenia przetwarzania zażądane przez osobę, której dane dotyczą, tam, gdzie jest to możliwe. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI (art. 77 ROZPORZĄDZENIA UE)

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej prawa zostały naruszone lub złamane lub że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z obowiązującym prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Organu ochrony danych w sposób wskazany pod tym łączem.

 

CHARAKTER DOSTARCZANIA DANYCH

Dostarczenie danych w celach a), b) i c) jest konieczne; niedostarczenie ich uniemożliwi korzystanie z witryny i zapewnienie bezpieczeństwa.

Dostarczenie danych w celach d) i e) jest również konieczne; niedostarczenie ich uniemożliwi poprawne zawarcie i/lub przedłużenie umowy zawieranej przez strony.

W celach f), g), h), i) oraz j) dostarczenie danych przez osobę, której dane dotyczą, jest opcjonalne; niedostarczenie ich uniemożliwi otrzymywanie przez osobę, której dane dotyczą, informacji handlowych, łącznie z informacjami o dopasowanych produktach lub usługach oferowanych przez Administratora danych.

W związku z wykorzystaniem technicznych plików cookie należy pamiętać, że jeśli funkcjonalność tych plików została ograniczona w ustawieniach przeglądarki, korzystanie z witryny może być utrudnione lub niemożliwe.

 

ZMIANY I AKTUALIZACJE

Gewiss S.p.A. może również dokonywać zmian i/lub uzupełnień niniejszych informacji w wyniku wszelkich zmian i/lub uzupełnień prawnych. W takich przypadkach nowa wersja niniejszej polityki zostanie udostępniona w Witrynie Gewiss S.p.A.