Ogólne warunki handlowe

1. Definicje

1.1 W niniejszych Ogólnych warunkach handlowych poniższe terminy mają następujące znaczenie:

  • „GEWISS”: firma GEWISS S.p.A.
  • „NABYWCA”: podmiot, osoba fizyczna lub jednostka prawna dokonująca zakupu produktów GEWISS
  • „STRONA” lub „STRONY”: GEWISS oraz NABYWCA indywidualnie lub łącznie
  • „ZAMÓWIENIE” lub „ZAMÓWIENIA”: zamówienie lub zamówienia zakupu od NABYWCY do GEWISS
  • „PRODUKTY”: wszystkie produkty oferowane przez GEWISS i przedstawione w katalogach, na rysunkach, arkuszach technicznych lub broszurach
  • „OGÓLNE WARUNKI”: niniejsze Ogólne warunki handlowe

2. Zakres zastosowania

2.1 OGÓLNE WARUNKI obowiązują przez czas nieokreślony i dotyczą wszystkich transakcji sprzedaży między GEWISS a NABYWCĄ, których przedmiotem są PRODUKTY. Z dniem 01.02.2012 r. niniejsze OGÓLNE WARUNKI zastępują dotychczasowe ogólne warunki handlowe GEWISS.

 

2.2 NABYWCA nie może żądać warunków ani czynić wyjątków do warunków innych niż zawarte w OGÓLNYCH WARUNKACH. Wobec tego wszelkie warunki przedstawione pisemnie przez NABYWCĘ na ZAMÓWIENIU nie będą obowiązywać, podobnie jak warunki przedstawione na dowolnym innym etapie negocjacji umowy, także po zaakceptowaniu lub poznaniu OGÓLNYCH WARUNKÓW, jak również wszelkie ogólne warunki zakupu NABYWCY. W tym celu wykonanie, nawet częściowe, ZAMÓWIENIA przez GEWISS lub spełnienie wszelkich innych zobowiązań wobec NABYWCY nie jest wiążące i nie może być interpretowane jako milczące lub domyślne zaakceptowanie jakichkolwiek ogólnych warunków, które nie zostały jednoznacznie podpisane przez GEWISS.

 

2.3 OGÓLNE WARUNKI dotyczą wyłącznie stosunków umownych między GEWISS a profesjonalnymi operatorami, wobec czego nie obowiązują żadne zapisy włoskiego dekretu ustawodawczego nr 206 z 6 września 2005 r. (prawo konsumenckie) i nast.

 

2.4 W razie rozbieżności, o ile STRONY nie uzgodniły inaczej na piśmie (np. w warunkach sprzedaży lub w umowie), niniejsze OGÓLNE WARUNKI mają pierwszeństwo.

3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

3.1 ZAMÓWIENIE wysyłane przez NABYWCĘ do GEWISS stanowi nieodwołalną propozycję umowy, która jest wiążąca przez trzy miesiące od odczytania jej przez GEWISS.

 

3.2 W ciągu tych trzech miesięcy GEWISS zastrzega sobie prawo do przyjęcia ZAMÓWIENIA lub jego odrzucenia według własnego uznania i informuje NABYWCĘ o swojej decyzji.

 

3.3 Umowa sprzedaży jest uznawana za zawartą po przyjęciu propozycji zgodnie z poprzednim punktem lub wraz z realizacją ZAMÓWIENIA przez GEWISS; w takim przypadku NABYWCA nie może anulować ZAMÓWIENIA bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia od GEWISS. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z powyższymi warunkami, oferty i wyceny wykonane przez firmę GEWISS lub jej agentów, przedstawicieli i inne osoby działające w jej imieniu nie będą wiążące dla GEWISS.

 

3.4 W przypadku gdy potwierdzenie ZAMÓWIENIE otrzymane od GEWISS różni się od ZAMÓWIENIA wysłanego przez NABYWCĘ – w odniesieniu między innymi do liczby PRODUKTÓW, cen, zniżek i warunków dostawy – takie potwierdzenie zostanie uznane za kontrpropozycję od GEWISS i musi zostać wyraźnie zaakceptowane przez NABYWCĘ, aby umowa mogła zostać zawarta.

 

3.5 W każdym przypadku przyjmuje się, że wszelkie uzgodnienia ustne z NABYWCĄ dotyczące sprzedaży nie będą wiążące dla GEWISS, chyba że zostaną potwierdzone przez GEWISS na piśmie.

 

3.6 W przypadku gdy ZAMÓWIENIE zostanie anulowane przez NABYWCĘ, zanim zostanie zaakceptowane lub zrealizowane przez GEWISS, GEWISS może zwrócić się do kupującego o zwrot wszelkich kosztów lub opłat poniesionych w ramach realizacji ZAMÓWIENIA lub jego części, a także o odszkodowanie za wszelkie poniesione szkody.

4. Ceny

4.1 Ceny wskazane w katalogach i cennikach GEWISS są uznawane za niezawierające podatku VAT za towary dostarczane według formuły EXW Incoterms® 2010 (Ex Works) GEWISS, a także nie obejmujące wszelkiego transportu, ubezpieczenia, pakowania i pomocy.

 

4.2 Takie ceny są jedynie orientacyjne i w żaden sposób nie są wiążące dla firmy GEWISS, która zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w podanych cenach proporcjonalnie do wzrostu kosztów robocizny, surowców i innych kosztów, a także z innych powodów występujących w okresie obowiązywania cen z katalogów/cenników, łącznie z okresem po zawarciu umowy sprzedaży.

5. Dostawy

5.1 O ile nie uzgodniono inaczej między STRONAMI, PRODUKTY są dostarczane do NABYWCY lub osoby trzeciej wyznaczonej przez NABYWCĘ według formuły EXW Incoterms® 2010 (Ex Works) na terenie zakładu GEWISS.

 

5.2 Jednak GEWISS zastrzega sobie prawo do dostarczania PRODUKTÓW według innych procedur w przypadku ZAMÓWIEŃ o wartości wyższej niż 3000 EUR. W takim przypadku koszty dostawy są zwykle pokrywane przez GEWISS, chyba że uzgodniono inaczej z NABYWCĄ.

 

5.3 Warunki dostawy wskazane w ZAMÓWIENIU lub potwierdzeniu zamówienia są jedynie orientacyjne i dotyczą wyłącznie normalnych warunków pracy i zaopatrzenia.

 

5.4 NABYWCA niniejszym zrzeka się odszkodowań lub roszczeń odszkodowawczych względem GEWISS za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z opóźnień lub częściowej wysyłki towarów, o ile nie można przypisać ich oszustwu lub rażącemu zaniedbaniu ze strony GEWISS.

 

5.5 W przypadku gdy realizacja ZAMÓWIENIA jest utrudniona przez siłę wyższą, brak regularnych dostaw surowców lub inne nieprzewidziane okoliczności występujące po zawarciu umowy, termin dostawy zostanie przedłużony, bez pociągania GEWISS do odpowiedzialności za opóźnienie, a STRONY uzgodnią nowe daty.  NABYWCA nie ma prawa odmówić podjęcia ryzyka, nawet częściowego, w związku z wysłanymi towarami ani odmówić ich przyjęcia w razie opóźnienia lub częściowej wysyłki PRODUKTÓW.

 

5.6 Jeśli po przygotowaniu PRODUKTÓW do wysyłki do NABYWCY nie dojdzie do dostawy z powodów niezależnych od GEWISS lub w wyniku działania siły wyższej, dostawa zostanie uznana za faktycznie dokonaną, a NABYWCA zostanie powiadomiony listem poleconym, faksem lub e-mailem o gotowości towaru do odbioru. Od dnia następującego po wysyłce powyższego powiadomienia firmie GEWISS, poza ustaloną ceną, będzie należna opłata za przechowywanie przesyłki w magazynie GEWISS w wysokości 2% całkowitej kwoty podanej na fakturze za każdy pełny tydzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia krótszego niż tydzień wartość procentowa zostanie w drodze wyjątku obliczona proporcjonalnie do liczby dni opóźnienia. Za wszelkie ryzyko związane z przechowywaniem towarów w magazynie GEWISS odpowiedzialność ponosi wyłącznie NABYWCA. Jeśli NABYWCA nie odbierze towarów przez ponad 30 dni od daty powiadomienia o gotowości towaru do odbioru, umowa zostanie uznana za rozwiązaną.

6. Ryzyko

6.1 PRODUKTY, nawet sprzedawane z opłaconą opłatą przewozową, zawsze są transportowane na ryzyko NABYWCY, łącznie z przypadkami kradzieży, awarii i manipulacji, które mogą się zdarzyć podczas przewozu.

 

6.2 NABYWCA w momencie otrzymania PRODUKTÓW musi zawsze we własnym interesie sprawdzić ich ilość i stan przed odbiorem oraz natychmiast powiadomić przewoźnika na piśmie o wszelkich uszkodzeniach. Wszelkie spory związane z ilością i stanem zapakowanych i dostarczonych PRODUKTÓW będą oddalane, jeśli NABYWCA nie przedstawił natychmiast swoich obiekcji na piśmie przewoźnikowi.

7. Ilość i opakowanie

7.1 ZAMÓWIENIA muszą uwzględniać minimalne ilości w opakowaniu. W przypadku ZAMÓWIEŃ mniejszych ilości firma GEWISS zastrzega sobie prawo do nałożenia na NABYWCĘ, po odpowiednim powiadomieniu, opłaty ryczałtowej w wysokości 5 EUR za każdą pozycję ZAMÓWIENIA o ilości mniejszej niż wymagana.

 

7.2 Standardowe opakowanie jest uznawane za włączone w cenę sprzedaży, podczas gdy koszty wszelkiego opakowania niestandardowego, o ile STRONY nie uzgodniły inaczej, zostaną nałożone przez GEWISS na NABYWCĘ.

8. Zgodność z normami produktowymi

8.1 GEWISS gwarantuje, że wszystkie PRODUKTY, do których mają zastosowanie Dyrektywy Unii Europejskiej, są zgodne z zawartymi w tych Dyrektywach wymogami dotyczącymi produktów wprowadzanych na rynek i zamawianych w krajach członkowskich UE. Zgodność z Dyrektywami potwierdza symbol graficzny „CE”.

 

8.2 PRODUKTY przeznaczone wyłącznie na eksport do krajów poza UE (niedopuszczone do wprowadzenia na rynek lub stosowania w krajach członkowskich UE) są stosownie oznaczone we wszystkich materiałach ilustracyjnych/promocyjnych GEWISS. Ponieważ te PRODUKTY nie są zgodne z normami lub specyfikacjami technicznymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, będą dostarczane wyłącznie w przypadku, gdy NABYWCA zaznaczy w ZAMÓWIENIU, że kraj docelowy nie należy do UE, i oświadczy, że przeprowadził wszelkie kontrole zgodności z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w danym kraju poza UE, do którego PRODUKTY zostaną wysłane.

9. Modyfikacje produktów

9.1 Oznaczenia, wymiary, rysunki i zdjęcia PRODUKTÓW oraz powiązanych z nimi elementów przedstawione w katalogach, broszurach i w witrynach internetowych GEWISS, a także ogólnie w dokumentacji technicznej i informacyjnej GEWISS służą celom poglądowym i nie są w żaden sposób wiążące.

 

9.2 Dlatego GEWISS zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia i według własnego uznania stosownych modyfikacji mających na celu udoskonalenie PRODUKTU oraz zaspokojenie własnych potrzeb technologicznych i produkcyjnych.

10. Jakość, gwarancja i reklamacje

10.1 Wszystkie PRODUKTY mają jakość odpowiednią do normalnego użytkowania, do którego są przeznaczone, zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji technicznej dostępnej w momencie sprzedaży, a NABYWCA oświadcza, że je zna i akceptuje. Ponadto PRODUKTY są objęte gwarancją w zakresie ich prawidłowego użytkowania oraz gwarancją w zakresie usterek i/lub wad projektowych i produkcyjnych przez okres 24 miesięcy od daty dostawy, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu. Po upływie tego okresu gwarancja staje się nieważna, nawet jeżeli PRODUKTY z dowolnego powodu nie były eksploatowane.

 

10.2 Gwarancja obowiązuje, o ile nieprawidłowe działanie, usterki i/lub wady nie wynikają z: błędów w montażu lub instalacji, niestosowania się lub niewłaściwego stosowania się do specyfikacji technicznych zawartych w katalogu GEWISS lub we wszelkich instrukcjach, nieprzeprowadzania lub nieprawidłowego przeprowadzania konserwacji, naturalnego zużycia, usterek spowodowanych brakiem doświadczenia lub niedbalstwem, niewłaściwych warunków przechowywania, niepodjęcia natychmiastowych czynności w celu ograniczenia nieprawidłowego działania, przeciążenia względem wartości granicznych podanych w instrukcjach technicznych, nieuprawnionej interwencji, manipulacji przez NABYWCĘ lub na jego polecenie albo przez inne osoby, przypadkowego zdarzenia lub działania siły wyższej.

 

10.3 Wszelkie reklamacje dotyczące wad jakościowych, braku działania lub działania nieprawidłowego albo usterek i/lub wad projektowych i produkcyjnych PRODUKTÓW muszą zostać przekazane do GEWISS na piśmie, pod rygorem utraty gwarancji: - w ciągu 8 dni od dostawy PRODUKTÓW w przypadku wyraźnych wad; - w ciągu 8 dni od odkrycia wad w przypadku wad ujawniających się po dostawie, lecz w ciągu dwóch lat od daty dostawy.

 

10.4 Aby reklamacja została uznana, NABYWCA musi udowodnić na piśmie ważność gwarancji, prawidłowy sposób przechowywania i montażu PRODUKTU oraz dostarczyć GEWISS wystarczającą dokumentację udowadniającą wystąpienie USTEREK/WAD.

 

10.5 Gwarancja jest ograniczona, według uznania GEWISS, do wymiany wadliwych PRODUKTÓW lub elementów (w obu przypadkach na produkty identyczne lub podobne) lub do naprawy wadliwych PRODUKTÓW lub elementów.

 

10.6 Czy to w przypadku wymiany, czy naprawy wadliwych PRODUKTÓW pierwotny okres obowiązywania gwarancji będzie kontynuowany i nie jest uznawany za przedłużony.

 

10.7 GEWISS nie ma żadnych dodatkowych zobowiązań gwarancyjnych, także domniemanych, wynikających z prawa, ustawowego lub innego, na korzyść NABYWCY, łącznie z domniemaną gwarancją w przypadku niezgodności, wad niepodlegających sprzedaży i przydatności PRODUKTÓW do użytku specjalnego.

11. Odpowiedzialność

11.1 Bez uszczerbku dla obowiązkowych ograniczeń ustalonych przez prawo i z wyłączeniem oszustwa i rażącego zaniedbania, firma GEWISS nie będzie pociągana do odpowiedzialności – umownej lub pozaumownej bądź wynikającej z jakiegokolwiek innego źródła – za szkody wynikające z jakiegokolwiek niespełnienia warunków, a także za bezpośrednie i/lub pośrednie szkody wynikające z usterek lub wad PRODUKTÓW, ich nieprawidłowego działania lub z napraw bądź wymian, między innymi za utratę zysku, utratę oszczędności, utratę reputacji, utratę wartości firmy lub przestój pracy w zakładach, do których PRODUKTY były przeznaczone.

 

11.2 GEWISS nie ponosi odpowiedzialności za PRODUKTY sprzedawane i/lub montowane w krajach, w których obowiązują normy, które nie pozwalają na ich użytkowanie, za zastosowania, do których nie są przeznaczone, lub za montaż i użytkowanie niezgodne ze specyfikacjami technicznymi PRODUKTÓW wskazanymi w katalogach i instrukcjach użytkowania obowiązujących w momencie sprzedaży.

 

11.3 W przypadku zmian w specyfikacjach technicznych i instrukcjach użytkowania PRODUKTÓW już dostarczonych i/lub zamontowanych w czasie trwania okresu gwarancji, NABYWCY nie przysługuje gwarancja w zakresie prawidłowego działania zgodnie z nowymi specyfikacjami technicznymi zakupionego produktu.

 

11.4 W odniesieniu do elementów PRODUKTÓW, które zostały uzyskane przez GEWISS od poddostawcy, odpowiedzialność firmy GEWISS nie może być większa niż odpowiedzialność poddostawcy wobec GEWISS.

 

11.5 NABYWCA zgadza się na umieszczenie we wszystkich umowach dotyczących PRODUKTÓW klauzuli ograniczającej odpowiedzialność firmy GEWISS w formie zasadniczo takiej samej jak ta przewidziana w niniejszym artykule oraz na wzięcie całkowitej odpowiedzialności za dalszy obrót PRODUKTAMI dostarczonymi przez GEWISS

12. Zwroty

12.1 Zwrot PRODUKTÓW nie jest dozwolony bez uprzedniej pisemnej zgody od GEWISS; w przypadku nieotrzymania takiej zgody towary zostaną z powrotem odesłane do NABYWCY.

 

12.2 W przypadku uzgodnionego zwrotu PRODUKTY zostaną zwrócone na koszt i ryzyko NABYWCY do magazynów GEWISS w ciągu 8 dni od daty otrzymania zgody od GEWISS. NABYWCY zostanie zwrócona kwota zakupu PRODUKTÓW minus minimalna kwota w wysokości 15% jako rekompensata kosztów administracyjnych. Jednak GEWISS zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu lub do zastosowania wyższej kwoty rekompensaty kosztów administracyjnych, jeśli towary zostaną zwrócone po upływie wyżej wskazanego okresu.

 

12.3 W każdym przypadku niedozwolony jest zwrot PRODUKTÓW, które nie znajdują się w katalogu obowiązującym w momencie złożenia wniosku o zgodę na zwrot lub w przypadku których dokonano istotnych zmian w specyfikacjach technicznych.

13. Zastrzeżenie własności i uiszczenie ceny

13.1 PRODUKTY są sprzedawane z wyraźnym zastrzeżeniem własności przez GEWISS; w związku z tym NABYWCA nabywa własność towarów w momencie uiszczenia całej ceny, przy czym ryzyko utraty i uszkodzenia towarów, jak również wszelkie inne ryzyko jest przekazywane na NABYWCĘ w momencie dostawy.

 

13.2 Płatności należy dokonać zgodnie z „Warunkami dostawy” zawartymi w obowiązującym katalogu GEWISS lub zgodnie z innymi pisemnymi ustaleniami dokonanymi przez STRONY.

 

13.3 Opóźnienie, także częściowe, płatności za fakturę względem wymaganej daty płatności spowoduje natychmiastowe naliczanie odsetek zgodnie z włoskim dekretem ustawodawczym nr 231/2002 (wdrożenie Dyrektywy WE 2000/35) lub późniejszymi przepisami przyjętymi w celu wdrożenia Dyrektywy 2011/7/UE, oprócz naliczania wszelkich opłat i kosztów bankowych.

 

13.4 Nieuiszczenie opłaty przez NABYWCĘ z dowolnego powodu, jak również niewypełnienie jakiegokolwiek innego zobowiązania upoważnia GEWISS do wstrzymania sprzedaży i związanych z nią dostaw, a także do żądania opłacenia całej należnej kwoty, bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia od realizowanego ZAMÓWIENIA.

 

13.5 GEWISS również zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy w przypadku istotnej zmiany w sytuacji ekonomicznej NABYWCY, mogącej obejmować między innymi postępowanie naprawcze, porozumienie z wierzycielami, upadłość, przejęcie firmy lub poważne trudności finansowe.

 

13.6 NABYWCA ponosi wszelkie opłaty stemplowe lub koszty związane z płatnościami dokonanymi przelewem bankowym lub w innej formie.

 

13.7 Wszelkie zniżki uzgodnione pisemnie przez STRONY w pełni podlegają terminom płatności. Nieuiszczenie opłaty w uzgodnionym terminie spowoduje przepadek zniżki, a NABYWCA, który bezzasadnie wstrzymał się od płatności, jest zobligowany do zwrotu zniżki.

 

13.8 Wszelkie skargi ze strony NABYWCY, także związane z opóźnieniem dostawy lub dostawą niekompletną, nie uprawniają NABYWCY do wstrzymania lub opóźnienia płatności.

 

13.9 NABYWCA nie może powoływać się na niewykonanie zobowiązań przez GEWISS ani zgłaszać roszczeń gwarancyjnych w myśl artykułu 10 powyżej, jeżeli płatności nie zostały uiszczone.

14. Własność przemysłowa

14.1 GEWISS pozostaje wyłącznym właścicielem patentów, rysunków, projektów i wszelkich innych zasobów wykorzystanych do stworzenia PRODUKTÓW, których NABYWCA zgadza się nie przekazywać osobom trzecim, nie powielać i nie wykorzystywać. Jeśli PRODUKTY są tworzone przez GEWISS na specjalne życzenie i według dokumentacji technicznej NABYWCY, GEWISS nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw własności przemysłowej przez osoby trzecie, za co całkowitą odpowiedzialność ponosi NABYWCA, który zgadza się zabezpieczyć i chronić firmę GEWISS przed wszelkimi roszczeniami wobec niej.

 

14.2 NABYWCA zgadza się wykorzystywać znaki towarowe GEWISS wyłącznie do celów identyfikacji, reklamy i sprzedaży PRODUKTÓW i powstrzymać się od ich rejestrowania bez uprzedniej pisemnej zgody GEWISS.

15. Obowiązek zachowania poufności

15.1 Warunki sprzedaży, w szczególności warunki dotyczące budżetu, środków motywujących i zniżek, a także wszystkie pozostałe dokumenty lub informacje zaklasyfikowane przez GEWISS jako poufne mają naturę ściśle poufną; w związku z tym NABYWCA zgadza się ich nie ujawniać i nie przekazywać stronom trzecim oraz nie wykorzystywać ich do celów innych niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy sprzedaży, także po zrealizowaniu ZAMÓWIENIA.

 

15.2 GEWISS zastrzega sobie prawo do podjęcia środków, również prawnych, w razie wszelkich naruszeń wyżej wspomnianego obowiązku zachowania poufności.

16. Ochrona danych

16.1 GEWISS zgadza się gromadzić i przetwarzać dane osobowe, które może uzyskać zgodnie z Dyrektywą UE 2016/679, w celach związanych z realizacją niniejszej umowy oraz spełnienia wszelkich wymogów prawnych, łącznie z wymogami natury podatkowej lub księgowej. Informacje są dostępne w witrynie internetowej www.gewiss.com.

17. Kodeks etyki oraz model organizacji, zarządzania i kontroli w Gewiss

17.1 Stosunki handlowe regulowane przez OGÓLNE WARUNKI opierają się na zasadach legalności, przejrzystości, prawidłowości i sprawiedliwości, zgodnie z treścią Kodeksu etyki oraz Modelem organizacji, zarządzania i kontroli przyjętym przez GEWISS i dostępnym w witrynie internetowej www.gewiss.com. Wszelkie powiadomienia dotyczące naruszeń wyżej wspomnianego Modelu można wysyłać zgodnie z „procedurą powiadomień” dostępną w witrynie internetowej na adres e-mail ia-odv@gewiss.com.

 

17.2 W przypadku zachowań niezgodnych z powyższymi zasadami firma GEWISS ma prawo do podjęcia odpowiednich środków, łącznie z anulowaniem ZAMÓWIEŃ i rozwiązaniem umowy, oraz do żądania odszkodowania za straty.

18. Właściwość prawa, sądu i języka

18.1 Wszystkie umowy sprzedaży zawarte przez GEWISS, niezależnie od narodowości NABYWCY i miejsca docelowego PRODUKTÓW, podlegają prawu włoskiemu lub odpowiednio do decyzji GEWISS prawu właściwemu dla zarejestrowanej siedziby NABYWCY lub oddziału GEWISS.

 

18.2 Zastosowanie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. jest wyraźnie wyłączone, podobnie jak inne konwencje dotyczące sprzedaży międzynarodowej oraz uregulowania kolizji ustawodawstw.

 

18.3 Wszelkie spory powstałe między STRONAMI podlegają jurysdykcji włoskiej i wyłącznej kompetencji Sądu w Bergamo, bez uszczerbku dla prawa firmy GEWISS do podjęcia działań w ramach prawa właściwego dla siedziby NADAWCY.

 

18.4 Jeżeli niniejsze OGÓLNE WARUNKI zostały sporządzone w więcej niż jednym języku, włoska wersja językowa tekstu jest rozstrzygająca.

19. Obowiązujące prawo, sąd i język

19.1 Wszystkie Umowy zawarte przez Gewiss, niezależnie od narodowości Nabywcy i/lub miejsca przeznaczenia Produktów, podlegają prawu włoskiemu.

 

19.2 Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. pozostaje wyraźnie wyłączone, a także innych konwencji ustawowych dotyczących sprzedaży międzynarodowej i regulujących kolizję przepisów.

 

19.3 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami będą kierowane do sądu włoskiego i wyłącznie do siedziby Sądu Gewiss, bez uszczerbku dla prawa Gewiss do działania pod adresem Kupującego.

 

19.4 Jeżeli niniejsze Ogólne Warunki są sporządzone w więcej niż jednym języku, w przypadku konfliktów, rozstrzygający będzie tekst w języku włoskim.