zrównoważony rozwój

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju
Włączenie zrównoważonego rozwoju w nasz model biznesowy

Przeszło 20 lat zrównoważonego rozwoju w naszej firmie

zrównoważony rozwój

Raport Zrównoważonego Rozwoju – Sustainability Report 2023

Dokument Grupy przedstawia działania i wyniki, które mają wpływ na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie w roku finansowym 2023.

Raport na temat zrównoważonego

rozwoju 2022

Przejrzyste sprawozdanie z działań Grupy związanych ze zrównoważonym rozwojem

Polityka zrównoważonego

rozwoju

Grupa promuje zrównoważone podejście do zasad, wartości, modeli zachowań i celów.

Zintegrowana polityka Grupy Gewiss

Jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy,
ochrona środowiska, zarządzanie energią i bezpieczeństwo informacji

Profil środowiskowy

Dokument zawiera raport dotyczący celów, działań i ich efektów.

Podejście strategiczne

Grupa GEWISS promuje zrównoważone podejście do zasad, wartości, modeli zachowań i celów kształtujących kulturę firmy, aby szacunek do ludzi, środowiska i społeczeństwa jako całości przejawiał się w każdym jej działaniu.

Te idee zostały sformułowane w „Polityce zrównoważonego rozwoju” oraz w „Polityce jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zarządzania energią i bezpieczeństwa informacji”.

Deklaracje środowiskowe produktów

Odkryj całą gamę produktów GEWISS.

Biznes

Grupa jest zaangażowana w tworzenie innowacyjnych i coraz bardziej zrównoważonych produktów, a także promowanie korzystnych form współpracy oraz działalności badawczo-rozwojowej. Celem jest zapewnienie wysokiego stopnia kompatybilności środowiskowej zakładów Grupy, wykorzystywanych materiałów, usług i procesów biznesowych z potrzebami kapitału ludzkiego i przepisami.

Ecovadis

Potwierdzenie naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Kultura firmy

Grupa Gewiss stosuje podejście etyczne jako podstawę aktywności biznesowej, która przejawia się w każdym działaniu i w rozwoju każdego produktu.

Leśnictwo

Firma Gewiss wzięła udział we włoskiej akcji zalesiania Foresta Italia.

Środowisko

Firma GEWISS jest zaangażowana w ograniczanie wpływu swoich procesów i produktów na środowisko – ze szczególnym naciskiem na obniżanie zużycia energii, emisji CO2 i ilości odpadów – poprzez konkretne działania, takie jak:

  • stałe wdrażanie działań zmierzających do zwiększania wydajności energetycznej;
  • wybór najlepszej dostępnej technologii przy zakupie/wymianie sprzętu;
  • ograniczanie emisji CO2;
  • zwiększenie stopnia segregacji odpadów i przekazywanie ich do recyklingu;
  • ciągła optymalizacja wewnętrznych procesów mających na celu redukcję ilości odpadów i ponowne wykorzystanie odpadów przemysłowych.

Polityka odpowiedzialności

społecznej

Ten dokument ma na celu określenie roli, jaką pragniemy odgrywać w społeczeństwie w celu promowania zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności i podniesienia jakości ich życia. 

Społeczeństwo

GEWISS pragnie promować zrównoważone praktyki w całym łańcuchu dostaw, aby pomóc we wspólnym tworzeniu wartości na każdym etapie.  Przykładem jest partnerska współpraca z instytucjami i związkami działającymi w zgodzie z wartościami Grupy, a także prowadzenie otwartego dialogu z lokalnymi mieszkańcami obszarów, w których Grupa prowadzi swoją działalność.

Polityka różnorodności

i integracji

Wierzymy, że różnorodność i pluralizm przyczyniają się do tworzenia bardziej otwartego, innowacyjnego i inspirującego środowiska pracy.

Ludzie

Kapitał ludzki jest fundamentem Grupy Gewiss, która pragnie:

  • zapewnić bezpieczną pracę z maksymalnym naciskiem na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników;
  • promować bezpieczne zachowania wśród pracowników i partnerów;
  • budować zaangażowanie pracowników i ich zadowolenie.

Certyfikaty Grupy

Systemy jakości, bezpieczeństwa, zarządzania środowiskowego i energetycznego wdrożone zgodnie z najbardziej zaawansowanymi i uznanymi normami międzynarodowymi stanowią podstawę dobrych praktyk i cennych narzędzi zarządzania biznesem. Systemy zarządzania funkcjonujące w Grupie stanowią kluczowy element strategii Gewiss w zakresie zrównoważonego rozwoju. Opierają się one na szczegółowych analizach kontekstów i procesów biznesowych obejmujących określenie ryzyka i szans, ich mierzenie, monitorowanie i zarządzanie nimi w celu stałego doskonalenia swoich działań i procesów.

Te systemy zarządzania są dobrowolnie poddawane corocznym audytom prowadzonym przez niezależne jednostki zewnętrzne, które weryfikują pełną zgodność systemów z międzynarodowymi normami ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), ISO 45001 (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz ISO 50001 (energia) i mają wspólne wymogi operacyjne dotyczące wszystkich zakładów i organizacji.

GEWISS SPA
Certyfikat ISO9001
GEWISS SPA
Certyfikat ISO14001
GEWISS SPA
Certyfikat ISO50001
GEWISS SPA
Certyfikat ISO45001
Gewiss Deutschland GmbH
Certyfikat ISO9001
Gewiss France SA
Certyfikat ISO9001
Gewiss France SA
Certyfikat ISO14001
Gewiss France SA
Certyfikat ISO45001
Gewiss Iberica
Certyfikat ISO9001
Gewiss Portugal
Certyfikat ISO9001
Gewiss UK
Certyfikat ISO9001
GEWISS SPA
UNI PDR 125 Certificate

Napisz do nas

Potrzebujesz informacji na temat produktów lub usług Gewiss?