Condiții standard de vânzare

1. Definiții

1.1 În aceste Condiții generale de vânzare, termenii de mai jos au semnificația specificată pentru fiecare dintre ele:

„Gewiss”: societatea Gewiss S.p.A.;

„CUMPĂRĂTOR”: subiectul, persoana fizică sau juridică care solicită achiziționarea de produse Gewiss;

„PARTEA” sau „PĂRȚILE”: Gewiss și CUMPĂRĂTORUL luați în considerare individual sau în comun;

„COMANDĂ” sau „COMENZI”: comanda sau comenzile de achiziție emise de CUMPĂRĂTOR către Gewiss;

„PRODUSE”: toate produsele oferite de Gewiss și descrise în cataloage, desene, fișe tehnice sau broșuri;

„CONDIȚII GENERALE”: CONDIȚIILE generale de vânzare de mai jos.

2. Domeniul de aplicare

2.1 CONDIȚIILE GENERALE sunt valabile pentru o perioadă de timp nespecificată și se aplică tuturor vânzărilor efectuate între Gewiss și CUMPĂRĂTORUL al căror obiect sunt PRODUSELE. Începând cu 01.02.2012, aceste CONDIȚII GENERALE ÎNLOCUIESC CONDIȚIILE generale de vânzare anterioare ale Gewiss.

 

2.2 CUMPĂRĂTORUL nu poate solicita sau face excepție de la alte condiții decât cele cuprinse în CONDIȚIILE GENERALE. Prin urmare, orice condiții stabilite în scris de către CUMPĂRĂTOR cu privire la COMANDĂ nu vor fi valabile, sau cele aflate în orice altă fază a negocierilor contractuale, precum și după acceptarea sau cunoașterea CONDIȚIILOR GENERALE, precum și a oricăror condiții generale de achiziție ale CUMPĂRĂTORULUI. În acest scop, executarea, chiar parțială, A COMENZII de către Gewiss sau îndeplinirea oricărei alte obligații în ceea ce privește CUMPĂRĂTORUL nu este valabilă și nu poate fi interpretată ca acceptare tacită sau implicită a oricărei condiții generale care nu a fost semnată în mod explicit de Gewiss.

 

2.3 CONDIȚIILE GENERALE sunt valabile numai pentru relațiile contractuale dintre Gewiss și operatorii profesioniști, prin urmare nu se aplică nicio parte a Decretului legislativ italian nr. 206 din 6 septembrie 2005 (Legea protecției consumatorilor) și următoarele.

 

2.4 În cazul unor diferențe, cu excepția cazului în care PĂRȚILE au convenit altfel în scris (de exemplu, în scrisoarea privind condițiile de vânzare sau într-un contract specific), aceste CONDIȚII GENERALE au prioritate.

3. Procedura de finalizare a contractului de vânzare

3.1 COMANDA trimisă de CUMPĂRĂTOR către Gewiss constituie o propunere contractuală irevocabilă care este obligatorie timp de trei luni de la data la care Gewiss ia cunoștință de aceasta.

 

3.2 În această perioadă de trei luni, Gewiss, la discreția sa, își rezervă dreptul de a accepta sau nu COMANDA și de a notifica CUMPĂRĂTORUL cu privire la decizia sa.

 

3.3 Contractul de vânzare se consideră finalizat în urma acceptării în conformitate cu punctul anterior sau cu executarea COMENZII de către Gewiss; în acest caz, CUMPĂRĂTORUL nu poate anula COMANDA fără aprobarea prealabilă scrisă din partea Gewiss. Până la finalizarea contractului de vânzare în condițiile de mai sus, ofertele și estimările făcute de Gewiss sau de agenții, reprezentanții și asistenții săi nu sunt obligatorii pentru Gewiss.

 

3.4 În cazul în care confirmarea COMENZII de la Gewiss diferă de COMANDA trimisă de CUMPĂRĂTOR – inclusiv, dar fără a se limita la cantitatea de PRODUSE, prețuri, reduceri și termene de livrare – o astfel de confirmare va fi considerată o contrapropunere din partea Gewiss și trebuie acceptată în mod expres de către CUMPĂRĂTOR pentru ca contractul să fie considerat finalizat.

 

3.5 În orice caz, se subînțelege că orice acord verbal cu CUMPĂRĂTORUL în legătură cu vânzarea nu va fi obligatoriu pentru Gewiss decât dacă este confirmat în scris de Gewiss.

 

3.6 În cazul în care COMANDA este anulată de CUMPĂRĂTOR înainte de a fi acceptată sau executată de Gewiss, Gewiss poate solicita cumpărătorului să ramburseze orice cheltuieli sau taxe suportate de executarea COMENZII sau a unei părți a acesteia, precum și despăgubiri pentru orice daune suferite.

4. Prețuri

4.1 Prețurile indicate în cataloagele și listele de prețuri Gewiss sunt considerate fără TVA pentru bunurile livrate EXW Incoterms® 2010 (Ex Works) ale Gewiss, fără cheltuieli de transport, asigurare, ambalare și asistență.

 

4.2 Astfel de prețuri sunt date doar cu titlu orientativ și nu sunt în niciun fel obligatorii pentru Gewiss, care își rezervă dreptul de a aduce modificări prețurilor menționate proporțional cu creșterile de manoperă, materii prime și alte elemente de cost și pentru alte cauze care apar în timpul perioadei de valabilitate a catalogului/listei de prețuri, inclusiv după finalizarea contractului de vânzare.

5. Livrări

5.1 Cu excepția cazului în care PĂRȚILE convin altfel, PRODUSELE sunt livrate CUMPĂRĂTORULUI sau unei terțe părți desemnate de CUMPĂRĂTOR conform EXW Incoterms® 2010 (Ex Works) pe teren la fabrica Gewiss.

 

5.2 Cu toate acestea, Gewiss își rezervă dreptul de a livra PRODUSELE cu proceduri diferite pentru COMENZI cu o valoare mai mare de 3.000 EUR. În acest caz, cheltuielile de livrare sunt în mod normal suportate de Gewiss, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu CUMPĂRĂTORUL.

 

5.3 Condițiile de livrare indicate în COMANDĂ sau în confirmarea comenzii sunt doar orientative și sunt valabile numai pentru condițiile normale de lucru și de achiziție.

 

5.4 CUMPĂRĂTORUL renunță la orice despăgubire sau cerere de despăgubire împotriva Gewiss pentru daune directe sau indirecte datorate întârzierilor sau expedierii parțiale a livrărilor, atât timp cât nu pot fi atribuite fraudei sau neglijenței grave a Gewiss.

 

5.5 În cazul în care executarea COMENZII este obstrucționată de apariția unor evenimente de forță majoră, lipsa aprovizionării regulate cu materii prime sau a subfurnizărilor sau a altor circumstanțe imprevizibile care apar la finalizarea contractului, datele de livrare vor fi considerate prelungite, fără ca Gewiss să fie răspunzător pentru întârziere, iar PĂRȚILE vor stabili noi date. Cumpărătorul nu are dreptul să refuze riscul, chiar și parțial, al bunurilor expediate sau să refuze livrarea acestora în orice caz de întârziere sau expediere parțială a livrărilor de PRODUSE.

 

5.6 În cazul în care, odată ce PRODUSELE sunt pregătite pentru expediere către CUMPĂRĂTOR, iar livrarea nu se face din cauza unor circumstanțe care nu pot fi atribuite Gewiss sau din cauza forței majore, livrarea va fi considerată efectuată pentru toate intențiile și scopurile, cu o simplă notificare a bunurilor gata de ridicare, care va fi notificată CUMPĂRĂTORULUI prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail. Începând cu ziua următoare trimiterii notificării de mai sus, Gewiss va datora, în plus față de prețul convenit, o taxă pentru depozitarea în depozitul Gewiss în valoare totală de 2% din suma de pe factură pentru fiecare săptămână întreagă de întârziere; în cazul unei întârzieri mai mici de o săptămână, procentul va fi calculat în mod excepțional proporțional cu zilele de întârziere. Toate riscurile legate de perioada de depozitare a bunurilor la depozitul Gewiss sunt responsabilitatea exclusivă a CUMPĂRĂTORULUI. În cazul în care refuzul CUMPĂRĂTORULUI de a primi bunurile durează mai mult de 30 de zile de la notificarea bunurilor gata de preluare, contractul se consideră reziliat.

6. Riscuri

6.1 PRODUSELE, chiar dacă transportul vândut este plătit, se deplasează întotdeauna pe riscul și pericolul CUMPĂRĂTORULUI, inclusiv în cazuri de furt, defecțiuni și manipulare care pot apărea în timpul transportului.

 

6.2 CUMPĂRĂTORUL, în momentul primirii PRODUSELOR, trebuie întotdeauna, în interes propriu, să verifice cantitatea și starea înainte de preluare și să notifice imediat și în scris transportatorul cu privire la orice deteriorare. Fiecare litigiu legat de cantitatea și condițiile PRODUSELOR ambalate și livrate va fi refuzat atunci când CUMPĂRĂTORUL nu a exprimat imediat astfel de litigii în scris transportatorului.

7. Cantitate și ambalare

7.1 COMENZILE trebuie să respecte cantitățile minime de ambalare. În cazul COMENZILOR pentru cantități mai mici, Gewiss își rezervă dreptul de a percepe CUMPĂRĂTORULUI, sub rezerva notificării, suma forfetară de 5 EUR pentru fiecare linie de COMANDĂ DE PRODUSE în vrac.

 

7.2 Ambalarea standard este considerată inclusă în prețul de vânzare, în timp ce costurile pentru orice ambalare non-standard, cu excepția cazului în care se stabilește altfel între PĂRȚI, vor fi percepute de Gewiss de la CUMPĂRĂTOR.

8. Respectarea standardelor de produs

8.1 Gewiss garantează că toate PRODUSELE care intră în domeniul de aplicare al directivelor europene sunt conforme cu cerințele esențiale stabilite în acestea, pentru a fi introduse pe piață și comandate în statele membre ale UE. Conformitatea cu directivele este indicată prin aplicarea simbolului grafic „CE”.

 

8.2 PRODUSELE destinate exclusiv exportului în țări din afara UE (în cazul în care punerea lor pe piață sau punerea lor în funcțiune în statele membre ale UE este interzisă) sunt indicate în mod oportun în toate materialele ilustrative/promoționale Gewiss. Aceste PRODUSE, deoarece nu sunt conforme cu standardele sau specificațiile tehnice în vigoare în Uniunea Europeană, vor fi furnizate numai atât timp cât CUMPĂRĂTORUL specifică în COMANDĂ că țara de destinație nu este în UE și declară că a efectuat toate controalele privind compatibilitatea standardelor de siguranță în vigoare în țara din afara UE către care vor fi expediate.

9. Modificări ale produselor

9.1 Indicațiile, măsurătorile, desenele și fotografiile PRODUSELOR și componentelor aferente prezente în cataloagele, broșurile și pe site-urile web Gewiss și, în general, toată documentația tehnică și informațională Gewiss, sunt date ca orientare și exemplu și nu sunt obligatorii în niciun fel.

 

9.2 Prin urmare, Gewiss, în orice moment și fără nicio obligație de notificare prealabilă, își rezervă dreptul de a face toate modificările pe care le consideră oportune, la discreția sa, pentru îmbunătățirea caracteristicilor și performanței PRODUSULUI, precum și pentru satisfacerea propriilor nevoi tehnologice și de producție.

10. Calitate, garanții și reclamații

10.1 Toate PRODUSELE au calitățile necesare pentru utilizările normale pentru care sunt destinate, așa cum se arată în documentația tehnică în vigoare la momentul vânzării, pe care CUMPĂRĂTORUL declară că le cunoaște și le acceptă. În plus, PRODUSELE sunt acoperite de garanție pentru funcționarea corectă și garanție pentru defecte de proiectare și fabricație și/sau defecte pentru o perioadă de 24 de luni de la data livrării, cu excepția pieselor uzate normale. Odată ce această perioadă a trecut, garanția devine nulă și neavenită, chiar dacă PRODUSELE nu au fost puse în funcțiune din orice motiv.

 

10.2 Garanția este valabilă atâta timp cât avariile, erorile și/sau defecțiunile nu sunt rezultatul: erorilor de asamblare sau instalare, nerespectării sau respectării incorecte a specificațiilor tehnice conținute în catalogul Gewiss sau pe orice fișă de instrucțiuni, neefectuării sau întreținerii incorecte, uzurii naturale, defecțiunilor cauzate de lipsa de experiență sau neglijență, condițiilor de depozitare necorespunzătoare, nerespectării imediate a măsurilor de limitare a oricăror defecțiuni, supraîncărcării față de limitele din instrucțiunile tehnice, intervenției neautorizate, manipulării sau solicitării de către CUMPĂRĂTOR sau alții, unui eveniment fortuit sau de forță majoră.

 

10.3 Orice reclamație din cauza defectelor de calitate, a nefuncționării sau a funcționării defectuoase sau a defectelor de proiectare și fabricație și/sau a defectelor PRODUSELOR trebuie notificată Gewiss în scris, sub rezerva pierderii garanției: - în termen de 8 zile de la livrarea PRODUSELOR în cazul unor defecte clare; - în termen de 8 zile de la descoperirea defectelor pentru defectele care devin evidente după livrare, dar în termen de doi ani de la livrare.

 

10.4 Pentru ca reclamația să fie acceptată, CUMPĂRĂTORUL este obligat să dovedească în scris valabilitatea garanției, depozitarea și instalarea corectă a PRODUSULUI și să furnizeze Gewiss documentația adecvată care dovedește DEFECȚIUNILE/DEFECTELE.

 

10.5 Garanția este limitată, la discreția exclusivă a Gewiss, la înlocuirea PRODUSELOR sau componentelor defecte (ambele cu produse identice sau similare) sau prin repararea PRODUSELOR sau componentelor defecte.

 

10.6 Atât în cazul înlocuirii, cât și al reparării PRODUSELOR defecte, perioada de garanție inițială va continua și nu va fi considerată reînnoită.

 

10.7 Gewiss nu va fi trasă la răspundere pentru nicio obligație suplimentară de garanție, inclusiv implicită, care rezultă din legi, statutare sau nu, în favoarea CUMPĂRĂTORULUI, inclusiv garanții implicite pentru neconformitate, defecte care împiedică vânzarea și adecvarea PRODUSELOR pentru o utilizare specială.

11. Răspundere

11.1 Fără a aduce atingere limitelor obligatorii stabilite de lege și cu excluderea fraudei și a neglijenței grave, Gewiss nu va fi trasă la răspundere – contractual sau necontractual – sau care rezultă din orice altă sursă pentru daune rezultate din orice neîndeplinire, precum și daune directe și/sau indirecte rezultate din defecțiuni sau defecte ale PRODUSELOR, funcționarea defectuoasă a acestora sau din reparații sau înlocuiri, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea profitului, pierderea economiilor, pierderea reputației, pierderea fondului comercial sau întreruperea instalațiilor în care PRODUSELE sunt destinate a fi utilizate.

 

11.2 Gewiss nu va fi trasă la răspundere pentru PRODUSELE vândute și/sau instalate în țări în care există standarde care nu permit utilizarea acestora, pentru utilizări pentru care nu sunt destinate sau pentru instalații și utilizări care nu respectă specificațiile tehnice ale PRODUSULUI indicate în cataloagele și manualele de instrucțiuni în vigoare la momentul vânzării.

 

11.3 În cazul revizuirii specificațiilor tehnice și a manualului de instrucțiuni pentru PRODUSELE deja livrate și/sau instalate în perioada de garanție, CUMPĂRĂTORUL nu va fi acoperit de garanție pentru funcționarea corectă în conformitate cu noile specificații tehnice ale produsului achiziționat.

 

11.4 În ceea ce privește componentele PRODUSULUI care au fost externalizate de  Gewiss, răspunderea Gewiss nu va fi mai mare decât răspunderea contractantului față de Gewiss.

 

11.5 CUMPĂRĂTORUL este de acord să stabilească în toate contractele privind PRODUSELE o clauză care să limiteze răspunderea Gewiss în mod substanțial identică cu cea prevăzută de prezentul articol, asumându-și răspunderea completă și exclusivă pentru circulația suplimentară a PRODUSELOR furnizate de Gewiss

12. Returnări

12.1 Returnarea PRODUSELOR nu este permisă fără o autorizație scrisă prealabilă din partea Gewiss; în cazul în care nu se obține o astfel de autorizație, bunurile vor fi livrate din nou CUMPĂRĂTORULUI.

 

12.2 În cazul returnării autorizate, PRODUSELE vor fi returnate cu transportul plătit pe cheltuiala și riscul CUMPĂRĂTORULUI la depozitele Gewiss, în termen de 8 zile de la data primirii autorizației de la Gewiss. Cumpărătorul va fi creditat pentru prețul de achiziție al PRODUSELOR, minus o sumă minimă de 15% cu titlu de compensație pentru cheltuielile administrative. Cu toate acestea, Gewiss își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea sau de a aplica un procent mai mare pentru compensarea cheltuielilor administrative în cazul în care bunurile sunt returnate după perioada indicată mai sus.

 

12.3 În orice caz, este interzisă returnarea PRODUSELOR care nu sunt prezente în catalog în vigoare la momentul solicitării de returnare sau pentru care au fost aduse modificări semnificative specificațiilor tehnice.

13. Păstrarea titlului și plata prețului

13.1 PRODUSELE sunt vândute cu reținerea expresă a titlului de proprietate de către Gewiss; prin urmare, CUMPĂRĂTORUL dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor cu plata integrală a prețului, în timp ce riscurile de pierdere și deteriorare a bunurilor, precum și toate celelalte riscuri, sunt transferate CUMPĂRĂTORULUI în momentul livrării.

 

13.2 Plățile vor fi efectuate în conformitate cu „Condițiile de furnizare” din catalogul Gewiss în vigoare sau în conformitate cu ceea ce se convine altfel între PĂRȚI în scris.

 

13.3 Întârzierea, inclusiv parțială, a plății facturilor după data scadentă va duce la perceperea imediată a dobânzii în conformitate cu Decretul legislativ italian nr. 231/2002 (de punere în aplicare a Directivei CE 2000/35) sau cu legislația ulterioară adoptată pentru punerea în aplicare a Directivei 2011/7/UE, pe lângă debitarea oricăror cheltuieli și comisioane bancare.

 

13.4 Neplata de către CUMPĂRĂTOR, din orice motiv, precum și neîndeplinirea oricărei alte obligații, autorizează Gewiss să suspende vânzările și livrările aferente, precum și să solicite plata întregii sume datorate, fără a aduce atingere dreptului său de a se retrage din COMANDA în curs de executare.

 

13.5 Gewiss își rezervă, de asemenea, dreptul de a suspenda livrările în cazul unei modificări semnificative a situației economice a CUMPĂRĂTORULUI, inclusiv, dar fără a se limita la, administrare judiciară, decontare cu creditorii, faliment, transfer al afacerii sau dificultăți financiare grave.

 

13.6 Cumpărătorul este responsabil pentru cheltuielile de colectare sau taxa de timbru pentru plățile primite prin transfer bancar sau alte forme de plată.

 

13.7 Orice reducere convenită în scris între PĂRȚI este condiționată de respectarea completă a termenelor de plată. Neplata la termenele convenite duce la pierderea reducerii, iar CUMPĂRĂTORUL care a reținut-o în mod nejustificat este obligat să o ramburseze.

 

13.8 Orice reclamație din partea CUMPĂRĂTORULUI, inclusiv pentru livrarea cu întârziere a livrării incomplete, nu va da CUMPĂRĂTORULUI dreptul de a suspenda sau întârzia plata.

 

13.9 CUMPĂRĂTORUL nu poate pretinde neîndeplinirea Gewiss și nici nu poate solicita garanția conform articolului 10 de mai sus, dacă nu este actualizată cu plățile.

14. Proprietate industrială

14.1 Gewiss va rămâne singurul proprietar al brevetelor, desenelor și a oricărui alt lucru utilizat pentru crearea PRODUSELOR, pe care, prin urmare, CUMPĂRĂTORUL este de acord să nu le dea terților, să nu le reproducă sau să le utilizeze. În cazul în care crearea PRODUSELOR este efectuată de Gewiss pe baza unei cereri specifice și a documentației tehnice a CUMPĂRĂTORULUI, Gewiss nu va fi trasă la răspundere pentru încălcarea drepturilor de proprietate industrială de către terți, care va fi responsabilitatea exclusivă a CUMPĂRĂTORULUI, care este de acord să garanteze și să despăgubească și să exonereze Gewiss de orice pretenții formulate împotriva sa.

 

14.2 CUMPĂRĂTORUL este de acord să utilizeze mărcile comerciale Gewiss exclusiv în scopul identificării, publicității și vânzării PRODUSELOR, abținându-se de la înregistrarea acestora sau de la înregistrarea acestora fără aprobarea prealabilă scrisă din partea Gewiss.

15. Obligația de confidențialitate

15.1 Condițiile comerciale de vânzare, în special în ceea ce privește bugetul, condițiile de stimulare și reducere, precum și toate celelalte documentații sau informații clasificate de Gewiss ca fiind confidențiale, au un caracter strict confidențial; prin urmare, CUMPĂRĂTORUL este de acord să nu le divulge sau să le comunice terților și nici să le utilizeze în alte scopuri decât finalizarea și executarea prezentului contract de vânzare, inclusiv după executarea COMENZII.

 

15.2 Gewiss își rezervă dreptul de a urmări, inclusiv din punct de vedere legal, orice încălcare a obligației de confidențialitate menționate mai sus.

16 Confidențialitate

16.1 Gewiss este de acord să colecteze și să prelucreze datele cu caracter personal pe care le poate lua cunoștință în conformitate cu Directiva europeană 2016/679, în scopuri legate de executarea prezentului contract și pentru a îndeplini toate cerințele legale, inclusiv de natură fiscală sau contabilă. Informațiile sunt disponibile pe site-ul www.gewiss.com.

17. Codul de etică Gewiss și cadrul de organizare, gestionare și control

17.1 Relațiile comerciale guvernate de Condițiile Generale se bazează pe principiile de legalitate, transparență, corectitudine și echitate, în conformitate cu conținutul Codului de etică, cu Cadrul de management și control organizațional adoptat de Gewiss și cu principiile Politicii anticorupție disponibile pe site-ul www.gewiss.com. Orice notificări cu privire la încălcarea Cadrului menționat mai sus pot fi trimise utilizând „Procedura de raportare”, completând formularul corespunzător, ambele fiind disponibile pe site-ul Guvernarea corporativă | Avertizarea in interes public | Gewiss.

 

17.2 În cazul în care sunt adoptate comportamente care nu respectă principiile menționate mai sus, Gewiss are dreptul să ia măsuri adecvate, inclusiv anularea COMENZILOR și rezilierea contractului, și să solicite despăgubiri pentru daune.

18. Restricții de export către Federația Rusă

18.1 Cumpărătorul nu va vinde, exporta sau reexporta, direct sau indirect, către Federația Rusă sau pentru utilizarea în Federația Rusă niciun produs furnizat în baza sau în legătură cu Comenzile, care intră în incidența Articolului 12g din Regulamentul Consiliului (EU) Nr. 833/2014.

 

18.2 Cumpărătorul va lua toate măsurile pentru a asigura faptul că art. 18.1 nu este încălcat de niciun terț în cadrul lanțului comercial, inclusiv de posibilii revânzători.

 

18.3 Cumpărătorul va implementa și va menține un mecanism de monitorizare adecvat pentru a detecta conduita oricăror terți din cadrul lanțului comercial, inclusiv a posibililor revânzători, care ar încălca scopul art. 18.1.

 

18.4 Orice încălcare a articolelor 18.1, 18.2 sau 18.3 va constitui o încălcare materială a unui element esențial al contractului de vânzare, iar Gewiss va avea dreptul de a solicita reparațiile corespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la, anularea Comenzilor și despăgubirea pentru daune.

 

18.5 Cumpărătorul va informa imediat Gewiss cu privire la orice probleme în aplicarea alineatelor de mai sus, inclusiv orice activități relevante ale unor terți care ar putea încălca scopul art. 18.1. Cumpărătorul va pune la dispoziția companiei Gewiss informații cu privire la îndeplinirea obligațiilor în temeiul articolelor 18.1, 18.2 și 18.3 în decurs de 2 (două) săptămâni de la simpla solicitare a acestor informații.

19. Legea aplicabilă, instanța și limba

19.1 Toate contractele de vânzare finalizate de Gewiss, indiferent de naționalitatea CUMPĂRĂTORULUI și de locul de destinație al PRODUSELOR, sunt guvernate de legile italiene sau, pe baza deciziei Gewiss, de legile locului unde se află sediul social al CUMPĂRĂTORULUI sau sucursala Gewiss.

 

19.2 Aplicarea Convenției de la Viena privind contractele de vânzare internațională de bunuri din 11 aprilie 1980 rămâne exclusă în mod expres, precum și a altor convenții statutare privind vânzările internaționale și conflictele de reglementare între legi.

 

19.3 Orice litigiu apărut între PĂRȚI va fi înaintat instanței italiene și exclusiv instanței din Bergamo, fără a aduce atingere dreptului Gewiss de a acționa la adresa CUMPĂRĂTORULUI.

 

19.4 În cazul în care aceste CONDIȚII GENERALE sunt redactate în mai multe limbi, textul în limba italiană va fi decisiv.