Condițiile garanției pentru produsele Gewiss cu tehnologia LED

GEWISS și PERFORMANCE iN LIGHTING colaborează de mulți ani pentru a garanta siguranța, calitatea și durabilitatea produselor lor pentru iluminat pentru a maximiza beneficiile pentru clienții și utilizatorii lor și pentru a reduce cantitatea de deșeuri în mediu.

Din acest motiv, GEWISS și PERFORMANCE iN LIGHTING au decis să extindă garanția calității la produsele lor de iluminat prin tehnologia LED („Produsul/Produsele”) pentru o perioadă de 5 ani de la data achiziției în raport cu calitatea materialelor, tehnologia, asamblarea și funcționalitatea produselor de iluminat.

Garanția extinsă („Garanția”) este aplicabilă vânzărilor directe dintre fiecare companie a Grupului GEWISS („Compania”), inclusiv companiile PERFORMANCE iN LIGHTING, și cumpărătorii acestora („Cumpărătorul/Cumpărătorii”).

Această Garanție se aplică prin derogare de la prevederile termenilor și condițiilor generale de vânzare ale Companiei și completează drepturile de garanție prevăzute de lege în favoarea Cumpărătorului sau definite contractual în scris între Companie și Cumpărător.

 

1. Garanția intră în vigoare începând cu martie 2024 și înlocuiește toate garanțiile anterioare.

 

2. Această garanție este valabilă pentru toate Produsele standard din catalog la momentul achiziției. Pentru variații ale produselor și produse personalizate, extinderea garanției specifice va fi eliberată în orice moment de Companie la cererea Cumpărătorului.

3. Garanția este valabilă pentru toate Produsele achiziționate în stare nouă, în ambalajul lor original, instalate și întreținute conform standardelor, reglementărilor și instrucțiunilor de asamblare corespunzătoare anexate Produsului și conform standardelor de instalare aplicabile. Operațiunile de instalare și întreținere vor fi realizate de personal tehnic calificat autorizat.

4. Orice defecte și/sau defecțiuni ale Produselor vor fi notificate Companiei în scris în decurs de 30 de zile de la producerea acestora. Cumpărătorul va transmite: (a) un document care demonstrează data de achiziție (de ex., factura de achiziție), (b) data de pe eticheta produsului defect, inclusiv lotul de producție și (c) o descriere detaliată a defectului și/sau defecțiunii. La primirea acestei notificări, Compania poate solicita Cumpărătorului să returneze imediat Produsul direct Companiei sau la un punct de vânzare autorizat de Companie. În orice caz, se înțelege că după transmiterea notificării scrise către Companie starea Produsului va fi menținută nemodificată (inclusiv sursa de lumină) pe întreaga perioadă de timp necesară pentru efectuarea de către Companie a verificărilor necesare. Compania poate percepe Cumpărătorului costurile rezonabile acumulate de Companie în legătură cu presupusul defect și/sau defecțiune sau Produsele returnate despre care se constată că nu sunt defecte, inclusiv costurile de transport, testare și manipulare rezonabile.

5. Garanția este valabilă numai la plata pentru Produse în conformitate cu contractul de vânzare/furnizare.

 

6. Garanția se aplică cu condiția ca limitele stabilite în fișele tehnice, fișele de instrucțiuni și/sau catalog să fie respectate, cum ar fi condițiile de temperatură a mediului și de tensiune și, în orice caz, în limita maximă a orelor de funcționare declarate. De asemenea, Produsul nu va fi supus stresului mecanic (de ex., șocuri) care nu respectă utilizarea sa prevăzută, sub sancțiunea anulării Garanției.

 

7. Garanția, cu excepția unor prevederi contrare din prezenta, nu este valabilă în cazul unor defecte și/sau defecțiuni ale Produsului cauzate de: (a) condiții de stocare a Produsului incorecte; (b) instalare și/sau întreținere incorectă a Produsului sau realizate în mod necorespunzător sau nu în conformitate cu cele mai ridicate standarde sau de personal care nu deține calificările necesare; (c) uzura obișnuită și/sau degradarea componentelor sau pieselor Produsului; (d) utilizarea Produsului care nu este permisă sau este inadecvată; (e) nefurnizarea unei protecții suplimentare adecvate pentru Produs în cazul unor aplicări speciale, medii cu condiții de temperatură sau climatice sau de mediu extreme și zone cu concentrații ridicate de substanțe corozive sau agresive; (f) condiții de mediu și de instalare suplimentare care depășesc limitele de reglementare sau declarate în documentația tehnică, precum gradele de protecție (IP), șocuri (IK), vibrații, șocuri mecanice (inclusiv așa-numitul „efect piston”); (g) evenimente atmosferice; (h) vandalism; (i) evenimente generate de instalare, cum ar fi supratensiune, scăderi/șocuri de tensiune, câmpuri electromagnetice, curenți injectanți, câmpuri magnetice de supratensiune etc.; (i) utilizarea de echipamente care depășesc limitele standardelor sau declarate în documentația tehnică, cum ar fi: grade de protecție (IP), șocuri (IK), vibrații, șocuri mecanice (inclusiv așa-numitul „efect piston”); (k) utilizarea echipamentului în cazul unei căderi de curent sau a unei defecțiuni; (l) utilizarea echipamentelor de protecție neadecvate (SPD, MCB, RCCB); (m) evenimente neprevăzute și/sau imprevizibile (inclusiv supratensiuni, fulgere); (n) forță majoră; (o) evenimente atribuibile în orice caz unor circumstanțe care exclud trasabilitatea cauzală a defectelor și/sau a defecțiunilor din vina Companiei.

 

8. Garanția nu se va aplica în cazul în care Cumpărătorul efectuează lucrări de înlocuire/reparații/întreținere specială sau modificare asupra Produsului fără autorizarea scrisă prealabilă din partea Companiei.

 

9. Componentele electronice consumabile incluse în Produse, cum ar fi sursele de lumină, demaroarele, dispozitivele de aprindere, driverele și unitățile de urgență care respectă standardele de garanție descrise în Directiva Europeană relevantă sunt excluse din Garanție. Pentru aceste componente, se va face referire la durata de viață și la condițiile garanției declarate de producătorii componentelor.

 

10. Posibilele variații de culoare ale LED-urilor și decăderea obișnuită a fluxului lor în timp sunt excluse în mod explicit din Garanție, deoarece nu pot fi atribuite Companiei, ci mai degrabă stadiului tehnologiei la momentul prezent. Orice înlocuire în baza garanției a componentelor LED ar putea cauza modificarea proprietăților Produsului în fața progresului tehnologic în prezent în curs. Cu scopul clarificării, durata de viață a componentelor LED declarată de producătorii acestor componente este întotdeauna indicată în catalog. În catalog și/sau pe site este de asemenea indicată degradarea medie a LED-urilor pe parcursul duratei de viață în condiții adecvate de utilizare. Chiar și în limitele impuse de tehnologia din prezent, LED-urile utilizate de Companie sunt în general garantate de producători pentru o perioadă minimă de 5 ani dacă sunt utilizate corect. În prezent, dată fiind viteza la care se actualizează tehnologia LED, Compania nu poate garanta că sursele LED pot fi înlocuite și/sau menținute în timp.

 

11.  Pentru aplicări și/sau medii speciale cu temperaturi extreme și/sau zone cu concentrații ridicare de substanțe corozive, inclusiv atmosfere saline, și/sau în afara limitelor prevăzute de reglementările europene actuale sau de fișele tehnice ale produselor, o evaluare preventivă pentru utilizarea Produselor și pentru emiterea unei garanții dedicate (de asemenea prin derogare de la prezentul document) va fi solicitată în mod expres Companiei, prin contactarea managerului de vânzări relevant.

 

12. Produsele pentru exterior sunt fabricate prin procese de fabricare și vopsire inovatoare și cu materiale de calitate superioară, care garantează un nivel înalt de calitate în ceea ce privește rezistența la coroziune, abraziune (cu excepția cazurilor menționate la punctul precedent) și stabilitatea culorilor. Pentru a-și proteja clienții, Compania garantează monitorizarea constantă a procesului de producție în întregul lanț de aprovizionare, precum și actualizarea continuă a oricăror dezvoltări tehnice aferente. Aceste Produse sunt acoperite de Garanție, cu condiția ca posibilele defecte să fie legate de siguranța structurală/mecanică sau de funcțiile aferente și să se datoreze unor defecțiuni generate în procesul de producție a articolului respectiv.

 

13. În cazul în care Produsul se supune Garanției, Compania poate să aleagă la discreția sa exclusivă dacă să ramburseze Cumpărătorului prețul de achiziție a Produsului, să repare Produsul, să înlocuiască Produsul cu unul nou sau să îl înlocuiască cu un produs cu o valoare egală sau cu o performanță echivalentă.

 

14. În cazul în care Compania alege să repare Produsul, aceasta poate utiliza componente noi sau recondiționate și se va asigura că respectivele componente de înlocuire sunt echivalente cu cele înlocuite în ceea ce privește performanța și fiabilitatea. Indiferent de soluția aleasă de Companie, niciuna din acestea nu va rezulta în modificarea sau prelungirea duratei inițiale de valabilitate a Garanției, care curge de la data achiziției Produsului.

 

15. Fără a prejudicia limitele obligatorii ale legii și cu excluderea conduitei necorespunzătoare voluntare și a neglijenței grave, în niciun caz Compania nu va fi responsabilă pentru daunele care rezultă din orice neconformitate, precum și pentru daunele directe și/sau indirecte rezultând din defecte sau defecțiuni ale Produselor, funcționarea defectuoasă sau reparații sau înlocuiri, inclusiv, de exemplu dar fără a se limita la, costurile de înlocuire a Produselor (manoperă, închirierea mașinăriilor etc.), pierderea profitului, lipsa economiilor, pierderea reputației, pierderea vadului comercial, blocarea echipamentelor în care Produsele sunt prevăzute să funcționeze. În orice caz, răspunderea companiei Gewiss nu poate depăși valoarea de achiziție a Produsului defect.

 

16. Această Garanție poate fi extinsă până la maximum 10 ani la cererea Cumpărătorului în situații speciale când acest lucru este necesar. Cu toate acestea, Compania își rezervă dreptul de a șterge/a modifica anumiți termeni sau anumite condiții din prezenta pentru a lua în considerare degradarea anumitor componente într-un ciclu de viață mai extins la anumite produse/serii specifice. Extinderea poate fi efectuată numai în scris cu acordul ambelor părți.