Politica de confidențialitate

În conformitate cu art. 4, nr. 7 din Regulamentul UE, Gewiss S.p.A., cod fiscal și cod TVA IT 00385040167, cu sediul social în Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) – Italia, este Operatorul de date (denumit în continuare „Operatorul de date”). Gewiss S.p.a. a desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), care poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: dpo@pec.gewiss.com.

Notificare de informare privind confidențialitatea în conformitate cu art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 privind utilizarea site-ului https://www.gewiss.com/ww/en

MOTIVUL ACESTEI NOTIFICĂRI DE INFORMARE

În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 (denumit în continuare „Regulamentul UE” sau „GDPR”), privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a acestor date, prezenta Notificare de informare este furnizată utilizatorilor Site-ului https: https://www.gewiss.com/uk/en (denumit în continuare „Site-ul”).

 

Se înțelege că Operatorul de date pune la dispoziție notificări detaliate suplimentare pentru situații specifice.

IDENTITATEA OPERATORULUI DE DATE ȘI A RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR

TIPURI DE DATE PRELUCRATE

Pentru urmărirea scopurilor indicate mai jos, Operatorul, după caz și dacă este necesar, va prelucra date cu caracter personal aparținând următoarelor categorii:

 

• Datele de navigare (date personale comune), datele aparținând acestei categorii sunt colectate prin cookie-uri. Pentru informații detaliate despre modulele cookie, consultați politica privind modulele cookie;

 

• Date personale comune, cum ar fi datele personale și de contact referitoare la serviciile oferite de acest site web.

 

Trimiterea opțională, explicită și voluntară de e-mailuri la adresele indicate pe acest site implică achiziționarea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și orice alte date cu caracter personal incluse în scrisoare.

SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI PERIOADA DE PĂSTRARE

Scopurile prelucrării sunt următoarele:

 

1. Scopurile protejării unui interes legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1, lit. f GDPR):

 

a. Asigurarea bunei funcționări a site-ului web;

 

b. Preveniți sau descoperiți activități frauduloase sau abuzuri care dăunează site-ului web.

 

Datele prelucrate în scopurile de mai sus vor fi stocate în conformitate cu prevederile politicii privind modulele cookie.

 

c. Exercitarea drepturilor Operatorului de Date, de exemplu dreptul la apărare în instanță.

 

Dacă este necesar să se constate, să se exercite sau să se apere drepturile operatorului de date în instanță, perioada de păstrare se poate prelungi până când hotărârea devine definitivă.

 

2. Scopuri bazate pe un contract sau măsuri precontractuale luate la cererea persoanei vizate (art. 6 alin. 1, lit. b GDPR):

 

d. Înregistrarea în zona rezervată a site-ului MYGEWISS.

 

Datele prelucrate în scopurile de mai sus vor fi păstrate pe durata relației contractuale sau până la anularea contului.

 

e. Trimiterea cererii dvs. prin intermediul secțiunii „Colaborați cu noi”.

 

Datele prelucrate în scopul de mai sus vor fi stocate pentru o perioadă de 24 de luni.

 

3. Scopuri bazate pe consimțământul persoanei vizate (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR)

 

f. Abonarea la serviciul de newsletter pentru a primi comunicări comerciale și/sau materiale publicitare privind produsele sau serviciile oferite de Operator;

 

g. Înregistrarea gradului de satisfacție a clienților în ceea ce privește calitatea serviciilor și activitatea desfășurată;

 

h. Desfășurarea activităților de marketing: de exemplu, trimiterea - prin canale online și offline - prin mijloace automate de contact (cum ar fi SMS, e-mail, conturi sociale) și tradiționale (cum ar fi apelurile telefonice cu operatorul și poșta tradițională) - comunicări promoționale și comerciale;

 

i. Realizarea activităților de profilare: analiza preferințelor, obiceiurilor, comportamentelor sau intereselor dvs. pentru a vă trimite comunicări comerciale personalizate;

 

j. Transferul de date către companiile din Grupul Gewiss și/sau alte companii care operează în același sector de produse ca Gewiss S.p.A., pentru trimiterea de comunicări comerciale de către terți.

 

- Cu referire la punctul f) de mai sus, datele vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de 24 de luni.

 

- Cu referire la punctul g) de mai sus, datele vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de 24 de luni.

 

- Cu referire la punctul h) de mai sus, datele vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de 24 de luni.

 

- Cu referire la punctul i) de mai sus, datele vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de 12 de luni.

 

- Cu referire la punctul j) de mai sus, datele vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de 24 de luni.

 

Cu toate acestea, în cazurile menționate mai sus, persoana vizată are posibilitatea de a revoca consimțământul în orice moment (art. 7 alin. 3 GDPR).

TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRARE

Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus se bazează pe următoarele temeiuri juridice:

• Interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1, lit. f din RGPD) în scopurile menționate la lit. a) -c).

• Măsuri contractuale sau precontractuale luate la cererea persoanei vizate (art. 6 alin. 1, lit. b din RGPD) în scopurile menționate la lit. d) și e);

• Consimțământul persoanei vizate (art. 6 alin. 1, lit. a din RGPD) în scopurile menționate la lit. f) -j).

CATEGORII DE DESTINATARI

Datele dobândite de Operator, ca parte a scopurilor de mai sus, pot fi comunicate uneia sau mai multora dintre următoarele categorii de subiecți, cum ar fi:

• Terțe părți (cu titlu indicativ, instituții de credit, firme profesionale, consultanți, companii de asigurări pentru furnizarea de servicii de asigurare etc.) care desfășoară activități de externalizare în numele Operatorului de Date, în calitate de Procesatori de Date;

• Subiecții care desfășoară activități de gestionare a sistemului IT al operatorului de date;

• Agenții de marketing și publicitate;

• Furnizori de servicii de găzduire;

• Autoritățile judiciare, Agenția de venituri, instituțiile de asigurări sociale, autoritățile administrative și sectoriale, precum și subiecții cărora comunicarea este obligatorie prin lege. Aceste părți vor prelucra datele în calitate de operatori autonomi de date.

 

Lista completă și actualizată a operatorilor autonomi de date, a procesatorilor de date responsabili și a destinatarilor în orice mod de date (ex. art. 4, nr. 9 din Regulamentul UE) poate fi solicitată de la birourile operatorului de date sau prin e-mail: dpo@pec.gewiss.com.

TRANSFERUL DATELOR ÎN AFARA SEE

Datele vor fi prelucrate în Spațiul Economic European (SEE) de către operatorul de date și/sau de către terți numiți și desemnați în mod corespunzător ca procesatori de date. Transferurile pot avea loc în țări care nu oferă același nivel de protecție prevăzut de GDPR sau de legislația aplicabilă; în acest caz, Gewiss S.p.A. se va asigura că fiecare dintre acești destinatari își asumă obligații contractuale specifice în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal (inclusiv semnarea clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană), cu excepția cazului în care operatorul de date poate face referire la orice alt temei juridic pentru transferul acestor informații. În orice caz, persoana vizată poate solicita întotdeauna mai multe informații, inclusiv țările care primesc datele cu caracter personal, scriind la adresa de e-mail privacy@gewiss.com.

Pentru detalii despre transferurile prin cookie-uri, puteți consulta politica privind cookie-urile.

 

MODALITĂȚI DE PRELUCRARE

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate atât pe suport de hârtie, cât și electronic și/sau automat. Colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, prelucrarea, modificarea, extragerea, compararea, utilizarea, interconectarea, comunicarea, anularea și distrugerea și orice altă operațiune adecvată pot fi efectuate, inclusiv automatizarea datelor, cu respectarea dispozițiilor legale necesare pentru a asigura, printre altele, confidențialitatea și securitatea datelor și exactitatea, actualizarea și relevanța datelor în scopurile declarate.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată, în legătură cu datele cu caracter personal furnizate, are dreptul de a-și exercita în orice moment și în conformitate cu prevederile Regulamentului UE drepturile stabilite de acesta și următoarele:

 

• Dreptul de retragere a consimțământului (art. 7, alin. 3, din Regulamentul UE): dreptul de revocare a consimțământului dat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de revocare;

 

• Dreptul de acces al persoanei interesate (art. 15 din Regulamentul UE): dreptul de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc și o copie a acestora într-o formă inteligibilă;

 

• Dreptul la rectificare (art. 16 din Regulamentul UE): dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc;

 

• Dreptul la ștergere, adică „dreptul de a fi uitat” (art. 17 din Regulamentul UE): dreptul la ștergerea datelor dvs.;

 

• Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din Regulamentul UE): dreptul de a obține restricționarea prelucrării, de exemplu, în cazul contestării exactității datelor sau în cazul prelucrării ilegale;

 

• Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulamentul UE): dreptul de a primi într-un format structurat, de uz comun și lizibil prin dispozitiv automat, datele cu caracter personal care îl privesc furnizate operatorului și dreptul de a transmite aceste date unui alt operator de date fără obstacole dacă prelucrarea este efectuată pe baza consimțământului sau este contractată și efectuată prin mijloace automate;

 

• Dreptul la opoziție (art. 21 din Regulamentul UE): dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 

• Dreptul de a nu fi supus proceselor decizionale automatizate (art. 22 din Regulamentul UE): dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

 

Solicitările trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: privacy@gewiss.com.

 

Rețineți că societatea se angajează să răspundă solicitărilor dvs. în termen de 1 lună, cu excepția cererilor de o complexitate deosebită, pentru care poate fi necesară o perioadă maximă de 3 luni. În orice caz, Compania va explica motivul așteptării în termen de 1 lună de la solicitarea dvs.

 

Rezultatul solicitării va fi furnizat în scris (la cererea părții interesate) sau în format electronic (și, în acest caz, gratuit). Operatorul de date precizează că persoanei vizate i se poate solicita orice contribuție dacă solicitările sale sunt vădit nefondate, excesive sau repetitive: în acest sens, Gewiss S.p.A. va ține evidența solicitărilor. Gewiss S.p.A., în conformitate cu art. 19 din Regulamentul UE, se angajează să raporteze destinatarilor cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal ale persoanei vizate orice corecții, anulări sau restricții ale prelucrării solicitate de persoana vizată, acolo unde acest lucru este posibil. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de revocare.

 

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE (art. 77 DIN REGULAMENTUL UE)

În cazul în care persoana vizată consideră că drepturile sale au fost compromise sau prejudiciate sau că prelucrarea datelor sale este contrară legislației în vigoare, aceasta are dreptul să depună o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor în modul indicat de același link.

NATURA FURNIZĂRII DATELOR

Furnizarea datelor în scopurile a), b) și c) este necesară; nefurnizarea acestora va face imposibilă navigarea pe site și asigurarea securității acestuia.

Furnizarea datelor în scopurile d) și e) este, de asemenea, necesară; nefurnizarea acestora nu va permite stabilirea și/sau continuarea corectă a contractului încheiat între părți.

În scopurile f), g), h), i) și j), furnizarea datelor de către persoana vizată este opțională: nefurnizarea datelor de către persoana vizată va face imposibil ca persoana vizată să primească comunicări comerciale, inclusiv produse sau servicii personalizate oferite de operatorul de date.

În ceea ce privește utilizarea cookie-urilor tehnice, vă rugăm să rețineți că, dacă funcționalitatea acestor cookie-uri a fost limitată, prin setările browserului, navigarea poate fi dificilă sau imposibilă.

MODIFICĂRILE ȘI ACTUALIZĂRILE

Gewiss S.p.A. pot aduce, de asemenea, modificări și/sau completări acestor informații ca urmare a oricăror modificări și/sau completări de reglementare. În astfel de cazuri, noua versiune a acestei politici va fi disponibilă pe site-ul Gewiss S.p.A.