Általános értékesítési feltételek

1. Fogalommeghatározások

1.1 A jelen Általános értékesítési feltételekben szereplő kifejezések jelentése az alábbiak szerint került meghatározásra:

·       "GEWISS": a GEWISS S.p.A. vállalat;

·       „VEVŐ”: a GEWISS termékek vásárlását kérő természetes vagy jogi személy;

·       „FÉL" vagy „FELEK": A GEWISS és a VEVŐ egyénileg vagy közösen kerülnek figyelembevételre; „MEGRENDELÉS” vagy „MEGRENDELÉSEK": a VEVŐ által a GEWISS részére kiadott megrendelés vagy megrendelések;

·       "TERMÉKEK": a GEWISS által kínált és katalógusokban, rajzokon, műszaki lapokon vagy termékismertetőkben bemutatott valamennyi termék;

·       "ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK": az alábbi általános értékesítési feltételek.

2.  Alkalmazási terület

2.1 Az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK határozatlan ideig érvényesek, és minden olyan, a GEWISS és a VEVŐ közötti értékesítésre vonatkoznak, amelynek a TERMÉKEK képezik a tárgyát. 2012.02.01-től ezek az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a GEWISS korábbi általános értékesítési feltételeinek helyébe lépnek.

 

2.2 A VEVŐ nem érvényesíthet követelést és nem emelhet kifogást az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK-ben foglaltaktól eltérő feltételekkel szemben. Ezért a VEVŐ által a MEGRENDELÉSEN írásban rögzített feltételek, illetve a szerződéses tárgyalások bármely más szakaszában valamint az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK elfogadása vagy megismerése után meghatározott feltételek, valamint a VEVŐ bármely általános beszerzési feltételei nem lesznek érvényesek. Ennek érdekében a MEGRENDELÉS akár részleges, GEWISS által történő teljesítése, vagy a VEVŐ bármilyen más kötelezettségének teljesítése nem tekinthető érvényesnek, és nem értelmezhető olyan általános feltétel burkolt vagy hallgatólagos elfogadásaként, amelyet a GEWIS nem látott el kifejezett aláírásával.

 

2.3  Az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK kizárólag a GEWISS és a hivatásos üzemeltetők közötti szerződéses kapcsolatokra érvényesek, így a 2005. szeptember 6-án kelt 206. sz. Olaszországi Törvényerejű Rendelet (Fogyasztóvédelmi Törvény) és az azt követő jogszabályok nem alkalmazhatók.

 

2.4 Hacsak a FELEK írásban (például értékesítési feltételekről szóló levélben vagy külön szerződésben) másként nem rendelkeztek, eltérések esetén a jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK az irányadók.

3. Az adásvételi szerződés véglegesítésére vonatkozó eljárás

3.1 A VEVŐ által a GEWISS számára megküldött MEGRENDELÉS visszavonhatatlan szerződéses ajánlatnak minősül, amely a GEWISS tudomására jutásától számított három hónapig kötelező érvényű.

 

3.2 Ezen a három hónapos időszakon belül a GEWISS saját belátása szerint fenntartja a jogot a MEGRENDELÉS elfogadásáról vagy elfogadásának megtagadásáról, és ezen döntéséről a VEVŐT értesíti.

 

 

3.3 Az adásvételi szerződés az előző pontnak megfelelően történő elfogadását követően vagy a MEGRENDELÉS GEWISS általi teljesítésével tekinthető véglegesnek; ebben az esetben a VEVŐ a GEWISS előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a MEGRENDELÉST nem mondhatja fel. A adásvételi szerződés fenti feltételek szerinti véglegesítésének időpontjáig a GEWISS vagy ügynökei, képviselői és segítői által tett ajánlatok és előzetes számítások nem kötelező érvényűek a GEWISS számára.

 

 

3.4 Abban az esetben, ha a GEWISS által küldött MEGRENDELÉS visszaigazolása a VEVŐ által küldött MEGRENDELÉS-től – a TERMÉKEK mennyiségét, az árakat, az árengedményeket és a szállítási feltételeket nem kizárólagosan beleértve – eltér, az ilyen visszaigazolás a GEWISS ellenajánlatának tekintendő, és a VEVŐ-nek azt kifejezetten el kell fogadnia ahhoz, hogy a szerződés véglegesnek tekinthető legyen.

 

3.5 Ezennel mindenképpen tudomásul vesszük, hogy a VEVŐVEL az eladással kapcsolatban kötött szóbeli megállapodás csak akkor kötelező a GEWISS számára, ha a GEWISS azt írásban megerősíti.

 

3.6 Abban az esetben, ha a VEVŐ a MEGRENDELÉST annak GEWISS által történő elfogadását vagy teljesítését megelőzően visszavonja, a GEWISS a MEGRENDELÉS vagy annak egy részének teljesítésével kapcsolatban felmerült költségek vagy díjak megtérítésére, valamint az esetlegesen felmerült károk megtérítésére tarthat igényt a vevőtől.

4. Árak

4.1  A GEWISS katalógusokban és árlistákban feltüntetett árak a GEWISS (Ex Works) Incoterms® 2010 (Ex Works) által szállított termékek esetében ÁFA, valamint szállítási, biztosítási, csomagolási és adminisztrációs költségek nélkül értendők.

 

4.2 Ezen árak csupán tájékoztató jellegűek, így semmiképpen sem kötelező érvényűek a GEWISS számára, mely fenntartja a jogot, hogy a szóban forgó árakat a katalógus/árlista érvényességi ideje alatt (az adásvételi szerződés véglegesítését is beleértve), a munkaerő, a nyersanyagok és egyéb költségtételek növekedésével arányosan, illetve egyéb okokból bekövetkező változások miatt módosítsa

5.  Szállítások

5.1 Ha a FELEK egymással másként nem rendelkeznek, a TERMÉKEK az EXW Incoterms® 2010 (Ex Works) szerint a GEWISS üzemének helyszínén kerülnek leszállításra a VEVŐ vagy a VEVŐ által kijelölt harmadik fél részére.

 

5.2 Mindazonáltal a GEWISS fenntartja a jogot, hogy a 3000 EUR összeget meghaladó értékű MEGRENDELÉSEK esetén a TERMÉKEKET más eljárás szerint szállítsa. Ebben az esetben a VÁSÁRLÓVAL kötött egyéb megállapodás hiányában a szállítási költségeket általánosan a GEWISS viseli.

 

5.3 A MEGRENDELÉSBEN vagy a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett szállítási feltételek csupán iránymutatást jelentenek, és csak az általános munka- és beszerzési feltételek mellett érvényesek.

 

5.4 A VEVŐ ezennel lemond minden kártérítési vagy kártalanítási igényről a GEWISS-szel szemben a szállítás késedelméből vagy annak részleges teljesítéséből következő közvetlen vagy közvetett károkért, amennyiben azok nem a GEWISS által elkövetett csalásra vagy annak súlyos gondatlanságára vezethetők vissza.

 

5.5 Amennyiben a MEGRENDELÉS teljesítését vis maior események, a rendszeres nyersanyagellátás vagy alszállítások hiánya vagy egyéb, a szerződés véglegesítésekor bekövetkező előre nem látható körülmények akadályozzák, a szállítási határidők meghosszabbítottnak tekintendők anélkül, hogy a GEWISS-t a késedelemért felelősség terhelné, és a FELEK új határidőket állapítanak meg. A VEVŐ a TERMÉK szállításának késedelmes vagy részleges teljesítése esetén nem jogosult a szállított termékkel kapcsolatban felmerülő kockázat - akár részleges - visszautasítására illetve a szállítás visszautasítására.

 

5.6 Ha a TERMÉKEK a VEVŐ részére történő szállításra készen áll, de a szállítás a GEWISS-nek fel nem róható körülmények vagy vis maior események miatt nem történik meg, a szállítás teljes mértékben teljesítettnek tekintendő, amennyiben a VEVŐ a termék átvételre kész állapotáról ajánlott levélben, faxon vagy e-mailben értesül. A fenti értesítés elküldését követő naptól kezdődően a GEWISS a raktárában történő tárolásért a számlán szereplő összeg 2%-ának megfelelő összegű díjra jogosult a megállapodás szerinti áron felül a késedelem minden teljes hetére; egy hétnél rövidebb késedelem esetén a százalékos értéket kivételesen a késedelem napjainak arányában kell kiszámítani. A termék GEWISS raktárában történő tárolásának időszaka alatt minden kockázat kizárólag a VEVŐT terheli. Ha a VEVŐ a termék átvételét annak átvételre kész állapotáról szóló értesítéstől számított 30 napnál tovább megtagadja, a szerződést felmondottnak kell tekinteni.

6. Kockázatok

6.1 A fuvar során felmerülő kockázatok és veszélyek – még akkor is, ha a TERMÉKEK szállítása már kifizetésre került – mindig a VEVŐT terhelik, beleértve a szállítás során esetlegesen előforduló lopás, meghibásodás és manipulálás eseteit is.

 

6.2 A TERMÉKEK beérkezésekor a VEVŐ minden esetben köteles saját érdekében ellenőrizni az árucikkek mennyiségét és állapotát még az átvételt megelőzően, és az esetleges sérüléseket azonnal és írásban be kell jelentenie a fuvarozónak. A csomagolt és szállított TERMÉKEK mennyiségével és állapotával kapcsolatos minden reklamáció visszautasításra kerül, ha a VÁSÁRLÓ nem jelezte azt haladéktalanul írásban a fuvarozó felé.

7. Mennyiség és csomagolás

7.1 A MEGRENDELÉSEKNEK meg kell felelniük a minimális csomagolási mennyiségeknek. Alacsonyabb mennyiségre vonatkozó MEGRENDELÉSEK esetén a GEWISS fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés mellett 5 EUR átalányösszeget számítson fel a VEVŐ felé a TERMÉK MEGRENDELÉS minden egyes tétele után.

 

7.2 A szabványos csomagolást a vételár tartalmazza, míg a nem szabványos csomagolás költségeit a FELEK ettől eltérő megállapodása hiányában a GEWISS a VEVŐRE terheli.

8. Megfelelés a termékszabványoknak

8.1  A GEWISS szavatolja, hogy az Európai Irányelvek hatálya alá tartozó valamennyi TERMÉK megfelel az irányelvekben meghatározott alapvető követelményeknek, hogy forgalomba hozataluk és megrendelésük az EU tagállamaiban lehetővé váljon. Az irányelveknek való megfelelést a „CE” grafikus szimbólum feltüntetése jelöli.

 

8.2 A kizárólag EU tagállamain kívüli exportra szánt TERMÉKEK (melyek forgalomba hozatala vagy a megrendelése az EU tagállamaiban nem megengedett) minden GEWISS termékismertetőben/reklámanyagban megfelelően feltüntetésre került. Mivel az Európai Unióban hatályos szabványoknak vagy műszaki előírásoknak nem felelnek meg, ezen a TERMÉKEK szállítására csak akkor kerülhet sor, ha a VEVŐ a MEGRENDELÉSBEN közli, hogy a szállítási célország nem az EU-ban van, és kijelenti, hogy elvégezte az EU-n kívüli célországban hatályos biztonsági előírásokkal való összeegyeztethetőség ellenőrzését.

9. A termékek módosítása

9.1  A GEWISS katalógusaiban, termékismertetőiben és weboldalain, valamint általában a GEWISS összes műszaki és információs dokumentációjában szereplő, a TERMÉKEK és a kapcsolódó alkatrészek feltüntetése, méretei, rajzai és fotói csupán iránymutatásként és példaként szolgálnak, és semmilyen módon nem kötelező érvényűek.

 

9.2 Ezért a GEWISS előzetes értesítés kötelezettsége nélkül bármikor fenntartja a jogot minden olyan módosítás elvégzésére, melyet saját belátása szerint a TERMÉK jellemzőinek és teljesítményének javítása, valamint saját technológiai és gyártási követelményeinek kielégítése érdekében szükségesnek tart.

10. Minőség, jótállás és reklamáció

10.1 Valamennyi TERMÉK rendelkezik a rendeltetésszerű használathoz szükséges tulajdonságokkal az értékesítés időpontjában hatályos műszaki dokumentációban található információinak megfelelően, melyről a VEVŐ kijelenti, hogy megismerte és elfogadja. Ezen túlmenően a TERMÉKEK helyes működésére, valamint a tervezési és gyártási hibákra és/vagy hiányosságokra a szállítási dátumtól számított 24 hónapos időtartamú jótállás vonatkozik, a normál kopóalkatrészek kivételével. Ezen időszak letelte után a garancia érvényét veszti, még akkor is, ha a TERMÉKEK bármilyen okból nem kerültek üzembe helyezésre.

 

10.2 A garancia mindaddig érvényes marad, amíg a rendellenes működést, a hibákat és/vagy hiányosságokat nem a következők okozzák: összeszerelési vagy telepítési hiba, a GEWISS katalógusban vagy bármely használati utasításban szereplő műszaki leírások be nem tartása vagy hibás alkalmazása, a karbantartás elmulasztása vagy helytelen végrehajtása, természetes elhasználódás, tapasztalatlanság vagy gondatlanság által okozott meghibásodások, rossz tárolási körülmények, a meghibásodás mértékét korlátozó azonnali intézkedések elmulasztása, túlterhelés a műszaki kézikönyvben megadott határértékekhez képest , illetéktelen beavatkozás, a VEVŐ vagy más személy által végzett vagy kért manipuláció, véletlenszerű vagy vis maior esemény.

 

10.3 A TERMÉKEK minőségi hibái, üzemzavarai, hibás működése, tervezési és gyártási hibái és/vagy meghibásodásai miatt felmerülő reklamációt a garancia elvesztése terhe mellett írásban kell benyújtani a GEWISS felé: -egyértelmű hibák esetén a TERMÉK átadásától számított 8 napon belül; -a meghibásodás felfedezésétől számított 8 napon belül, amennyiben a hiba a szállítást követően, de a szállítástól számított két éven belül válik nyilvánvalóvá.

 

10.4 A reklamáció elfogadásához a VEVŐ köteles írásban igazolni a garancia érvényességét, a TERMÉK helyes tárolását és telepítését, valamint köteles a GEWISS rendelkezésére bocsátani a megfelelő dokumentációt a HIBÁK/HIÁNYOSSÁGOK bizonyításához.

 

10.5 A garancia a GEWISS kizárólagos belátása szerint a hibás TERMÉKEK vagy alkatrészek (azonos vagy hasonló termékekre történő) cseréjére vagy a hibás TERMÉKEK vagy alkatrészek javítására korlátozódik.

 

10.6 A hibás TERMÉKEK cseréje, illetve azok javítása esetén az eredeti garanciális időszak folytatódik, és nem minősül megújítottnak.

 

10.7 A GEWISS nem vállal a VEVŐ javára felelősséget jogszabályból eredő vagy jogszabályon kívüli további - akár hallgatólagos - jótállási kötelezettségekért, a nem megfelelőségre, a nem eladható hibákra és a TERMÉKEK különleges felhasználásra való alkalmasságára vonatkozó hallgatólagos szavatosságot is beleértve.

11. Felelősség

11.1 A törvényben meghatározott kötelező korlátozások megsértése nélkül valamint a csalás és a súlyos gondatlanság kizárása mellett a GEWISS nem vonható felelősségre olyan – szerződéses vagy szerződésen kívüli, illetve más forrásból eredő – károkért, amelyek a teljesítés elmaradása, illetve a TERMÉK hibái vagy hiányosságai, meghibásodása, javítása vagy cseréje által okozott közvetlen és/vagy közvetett károk miatt következnek be, beleértve – de nem kizárólagosan – a nyereségkiesést, a megtakarítások elmaradását, a jó hírnév vagy a cégérték elvesztését illetve a TERMÉKEKET használni szándékozó üzem leállását.

 

11.2 A GEWISS nem vállal felelősséget az olyan országokban értékesített és/vagy telepített TERMÉKEKÉRT, ahol a rájuk vonatkozó szabványok a használatukat nem teszik lehetővé, illetve olyan felhasználásért, amely nem tekinthető  rendeltetésszerűnek, vagy olyan telepítésekért és alkalmazásokért, melyek a TERMÉK értékesítésének időpontjában hatályos katalógusokban és használati útmutatókban feltüntetett műszaki specifikációinak nem felelnek meg.

 

11.3 A már leszállított és/vagy telepített TERMÉKEK műszaki leírásának és használati útmutatójának a jótállási időszak alatt történő felülvizsgálata esetén a VEVŐ jótállása a megvásárolt termék új műszaki leírása szerinti helyes üzemeltetésre nem terjed ki.

 

11.4 A GEWISS által kiszervezett TERMÉK alkatrészek tekintetében a GEWISS felelőssége nem lehet nagyobb, mint a kiszervező felelőssége a GEWISS felé.

 

11.5 A VEVŐ egyetért azzal, hogy a TERMÉKEKET érintő valamennyi szerződésben a GEWISS felelősségét korlátozó, lényegében a jelen cikkben foglaltakkal megegyező záradék kerüljön megállapításra, vállalva a teljes és kizárólagos felelősséget a GEWISS által szállított TERMÉKEK további mozgatásáért.

12. Termékvisszaküldés

12.1 A TERMÉKEK visszaküldése a GEWISS előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem megengedett; az ilyen jóváhagyás hiányában az árucikket újra ki kell szállítani a VEVŐ részére.

 

12.2 Jóváhagyott visszaküldés esetén a TERMÉKEKET a GEWISS raktáraiba kell visszaküldeni a VEVŐ költségére és kockázatára, a GEWISS jóváhagyásának kézhezvételétől számított 8 napon belül. A TERMÉKEK vételárát egy minimálisan 15%-os összeg  adminisztrációs költségek megtérítése céljából történő levonását követően a VEVŐ  visszakapja. Mindazonáltal a GEWISS fenntartja a jogot a termék visszaküldésének elutasítására, illetve magasabb százalék alkalmazására az adminisztrációs költségek megtérítése céljából, amennyiben az árucikket a fent megadott határidőn túl küldik vissza.

 

12.3 Sohasem megengedett olyan TERMÉKEK visszaküldése, amelyek nem szerepelnek a visszaküldési kérelem időpontjában hatályos katalógusban, vagy amelyek műszaki leírásában jelentős módosításokat hajtottak végre

13. A tulajdonjog fenntartása és az ár kifizetése

13.1 A GEWISS a TERMÉKEKET kifejezett vevői tulajdonjog-fenntartással értékesíti; ennek értelmében a VEVŐ a teljes ár kifizetésével megszerzi az árucikk tulajdonjogát, vagyis az áru elvesztésének és károsodásának kockázata, valamint minden egyéb kockázat a szállítás időpontjában a VEVŐRE száll.

 

13.2 A kifizetésekre a hatályos GEWISS katalógusban szereplő „Szállítási feltételek” szerint, vagy a FELEK között egyébként létrejött írásos megállapodásnak megfelelően kerül sor.

 

13.3 A számlák esedékességen túli - akár részleges - késedelmes kifizetése azonnali, a banki költségek és díjak megterhelésén felüli kamat felszámítását vonja maga után a 231/2002. sz. (a 2000/35/EK irányelv végrehajtásáról szóló) Olaszországi Törvényerejű Rendelet vagy a 2011/7/EU Irányelv végrehajtása érdekében elfogadott későbbi jogszabályok alapján.

 

13.4 A VEVŐ bármilyen okból történő fizetési késedelme, valamint bármely más kötelezettségének elmulasztása a GEWISS-t feljogosítja az értékesítés és a kapcsolódó szállítások felfüggesztésére, valamint a teljes esedékes összeg kifizetésének követelésére a teljesített MEGRENDELÉSTŐL való elállási jogának sérelme nélkül.

 

13.5 A GEWISS ugyancsak fenntartja a jogot a szállítások felfüggesztésére a VEVŐ gazdasági helyzetében bekövetkező jelentős változás esetén is, beleértve, de nem kizárólagosan a zárgondnokságot, a hitelezőkkel való megegyezést, a csődöt, az üzlet átruházását vagy súlyos pénzügyi nehézségeket.

 

13.6 Az átutalással vagy más fizetési móddal beérkezett fizetések kezelési költségei vagy a bélyegilleték a VEVŐt terhelik.

 

13.7 A FELEK között írásban megállapított bármilyen kedvezmény a fizetési határidők teljes betartásától függ. A megállapított fizetési határidőkön belüli fizetés elmulasztása az árengedmény elvesztését eredményezi, és az összeget jogosulatlanul visszatartó VEVŐ köteles azt visszafizetni.

 

13.8 A VEVŐ bármilyen panasza (a hiányos és késedelmes szállítását is beleértve) nem jogosítja fel a VEVŐT a fizetés felfüggesztésére vagy késleltetésére.

 

13.9 A VEVŐ nem élhet követeléssel sem a GEWISS teljesítésének elmulasztására, sem a fenti 10. cikk szerinti jótállásra hivatkozva, amennyiben a fizetési kötelezettségeivel nem áll naprakészen.

14. Ipari tulajdon

14.1 A GEWISS a szabadalmak, rajzok, tervek és a TERMÉKEK létrehozásához használt minden vagyon kizárólagos tulajdonosa marad, ezért a VEVŐ vállalja, hogy nem adja át harmadik félnek, nem reprodukálja és nem használja fel azokat. Ha a GEWISS a TERMÉKEKET a VÁSÁRLÓ konkrét kérése és műszaki dokumentációja alapján alkotja meg, a GEWISS az ipari tulajdonjogok harmadik személy által történő megsértéséért nem vállal felelősséget; ezért kizárólag a VÁSÁRLÓ felel, aki garanciát vállal és kártalanítja a GEWISS-t, valamint mentesíti a GEWISS-t a vele szemben támasztott követelésektől.

 

14.2 A VEVŐ vállalja, hogy a GEWISS védjegyeit kizárólag a TERMÉKEK azonosítása, reklámozása és értékesítése céljából használja, és tartózkodik azok bejegyzésétől vagy bejegyeztetésétől a GEWISS előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

15. Titoktartási kötelezettség

15.1 Az értékesítés különösen a költségekre, az ösztönzőkre és kedvezményes feltételekre vonatkozó üzleti feltételei, valamint minden más, a GEWISS által titkosnak minősített dokumentáció vagy információ szigorúan bizalmas jellegű; ennek értelmében a VEVŐ vállalja, hogy azokat nem hozza nyilvánosságra, nem közli harmadik féllel, és nem használja fel egyéb, a jelen adásvételi szerződés véglegesítésétől és teljesítésétől eltérő célokra, a MEGRENDELÉS teljesítését követő időszakot is beleértve.

 

15.2 A GEWISS fenntartja magának a jogot, hogy a fent ismertetett titoktartási kötelezettség megsértését jogi úton szankcionálja.

16. Adatvédelem

16.1 A GEWISS vállalja, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a 2016/679 európai irányelvvel összhangban, a jelen szerződés teljesítése céljából, valamint az összes jogi (illetve adóügyi vagy számviteli jellegű) kötelezettségének teljesítése érdekében gyűjti és kezeli. Az információk a következő weboldalon érhetők el www.gewiss.com.

17. Gewiss etikai kódex és szervezeti, irányítási, ellenőrzési keretrendszer

17.1 Az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK által szabályozott kereskedelmi kapcsolatok a jogszerűség, átláthatóság, tisztességesség és igazságosság elvein alapulnak, a GEWISS által elfogadott etikai kódex és a GEWISS által elfogadott szervezeti, irányítási és ellenőrzési keretrendszer tartalmával összhangban, mely a következő weboldalon érhető el: www.gewiss.com. a fent említett Keretszabályok megsértésével kapcsolatos bejelentéseket a honlapon elérhető „bejelentési eljárás” segítségével küldheti el a következő e-mail címre: ia-odv@gewiss.com.

 

17.2 A fenti alapelveknek nem megfelelő magatartás esetén a GEWISS-nek jogában áll a megfelelő intézkedéseket meghozni (a MEGRENDELÉSEK törlését és a szerződés felmondását is beleértve), valamint kártérítést kérelmezni

18. Alkalmazandó jog, bíróság és nyelv

18.1 Függetlenül a VEVŐ állampolgárságától és a TERMÉKEK rendeltetési helyétől, minden GEWISS által véglegesített adásvételi szerződésre az olasz jog, illetve a GEWISS döntése alapján a VEVŐ székhelye vagy a GEWISS fióktelepe szerinti jog az irányadó.

 

18.2 Az árucikkek nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április 11-i Bécsi Egyezmény, valamint a nemzetközi adásvételről és a jogrendszerek ütközéséről szóló egyéb törvényi egyezmények alkalmazása kifejezetten kizárt.

 

18.3 A FELEK között felmerülő bármilyen jogvita az olasz bíróság, azon belül kizárólag a Bergamói Bíróság elé kerül, a GEWISS azon jogának sérelme nélkül, hogy a VEVŐ címén járjon el.

 

18.4 Amennyiben a jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK több nyelven készültek, az olasz nyelvű szöveg az irányadó.