LED technológiával működő Gewiss termékek garanciális feltételei

A GEWISS és a PERFORMANCE iN LIGHTING évek óta azon dolgozik, hogy garantálja világítástechnikai termékeinek biztonságát, kiváló minőségét és tartósságát annak érdekében, hogy ügyfelei és felhasználói számára a lehető legtöbb előnyt biztosíthassa, s egyben csökkentse a környezetbe kerülő hulladék mennyiségét.

Ezért a GEWISS és a PERFORMANCE iN LIGHTING úgy döntött, hogy a LED technológiával működő világítástechnikai termékeikre ("Termék(ek)") vonatkozó minőségi garanciát a vásárlástól számított 5 éves időtartamra meghosszabbítja az anyagok minőségére, a technológiára, az összeszerelésre és a lámpatest működésére vonatkozóan.

Ez a kiterjesztett garancia ("Garancia") a GEWISS csoport minden egyes vállalata ("Társaság") – beleértve a PERFORMANCE iN LIGHTING vállalatokat is – és azok vásárlói ("Vevő(k)") közötti közvetlen értékesítésre vonatkozik.

A jelen Garancia a Társaság általános értékesítési feltételeinek rendelkezéseitől eltérően működik, és kiegészíti a törvény által a Vevő javára biztosított vagy a Társaság és a Vevő között írásban, szerződés formájában meghatározott garanciális jogokat.

 

1. A garancia 2024 márciusától lép hatályba, és minden korábbi garancia helyébe lép.

 

2. A garancia a vásárlás időpontjában a katalógusban szereplő összes standard Termékre érvényes. A termékváltozatok és a személyre szabott termékek esetében az egyedi garanciabővítést a Vevő kérésére a Társaság időről időre adja ki.

3. A Garancia minden olyan Termékre érvényes, amelyet új állapotban, eredeti csomagolásban vásároltak meg, és a Termékhez mellékelt megfelelő szabványoknak, előírásoknak és szerelési utasításoknak, valamint az alkalmazandó telepítési szabványoknak megfelelően telepítettek és tartottak karban. A telepítési és karbantartási műveleteket csak erre felhatalmazott, szakképzett műszaki szakemberek végezhetik.

4. A Termék bármilyen hibáját és/vagy hiányosságát a felmerüléstől számított 30 napon belül írásban kell bejelenteni a Társaságnak. A Vevő köteles benyújtani a következőket: (a) a vásárlás dátumát igazoló dokumentumot (pl. beszerzési számla), b) a hibás termék címkéjén szereplő adatokat, beleértve a gyártási tételt, és c) a hiba és/vagy hiányosság részletes leírását. Az ilyen értesítés kézhezvételét követően a Társaság kérheti a Vevőt, hogy haladéktalanul küldje vissza a Terméket közvetlenül a Társaságnak vagy a Társaság által jóváhagyott értékesítési helyre. Mindenesetre a Társaság írásbeli értesítését követően a Termék állapotát (beleértve a fényforrást is) változatlan állapotban kell fenntartani a Társaság által a szükségszerű ellenőrzések elvégzéséhez szükséges teljes időtartam alatt. A Társaság a Vevő felé felszámíthatja a Társaságnál az állítólagos hibával és/vagy az olyan meghibásodással vagy visszaküldött termékekkel kapcsolatban felmerült ésszerű költségeket – beleértve az észszerű szállítási, vizsgálati és kezelési költségeket – amelyekről kiderült, hogy nem hibásak.

5. A Garancia csak a Termékeknek az adásvételi/szállítási szerződésnek megfelelő kifizetését követően érvényes.

 

6. A Garancia az adatlapokon, használati utasításokban és/vagy a katalógusban meghatározott határértékek, például a környezeti hőmérséklet és a feszültségre vonatkozó feltételek betartása mellett, és minden esetben a megadott maximális üzemidőn belül működik. Továbbá a Termék nem tehető ki olyan mechanikai igénybevételnek (pl. ütés), amely nem felel meg a rendeltetésszerű használatnak; ez a Garancia elvesztését eredményezi.

 

7. A Garancia, hacsak a jelen dokumentum másként nem jelzi, nem érvényes a Termék olyan hibái és/vagy meghibásodásai esetén, amelyeket a következők okoznak: a) a Termék helytelen tárolási körülményei; b) a Termék helytelen vagy nem szakszerű, nem a legmagasabb szintű előírásoknak megfelelő módon vagy a szükséges képesítéssel nem rendelkező személyzet által végzett telepítése és/vagy karbantartása; c) a Termék alkatrészeinek vagy részeinek normál elhasználódása és/vagy állagromlása; d) a Termék nem megengedett vagy nem megfelelő használata; e) a Termék megfelelő kiegészítő védelmének elmulasztása speciális alkalmazások, szélsőséges hőmérsékleti vagy klimatikus vagy környezeti viszonyokkal jellemezhető környezet, valamint nagy koncentrációjú korrozív vagy agresszív anyagokkal rendelkező területek esetén; f) a szabályozási határértékeket meghaladó vagy a műszaki dokumentációban megadott további környezeti és telepítési feltételek, mint például védelmi fokozatok (IP), ütések (IK), rezgések, mechanikai ütések (beleértve az úgynevezett dugattyúhatást); g) légköri események; h) vandalizmus; i) a telepítésből eredő események, mint például túlfeszültség, feszültségesések/áramütés, elektromágneses mezők, betáplált áram, lökőáram mágneses mezeje stb.; l) olyan berendezések használata, amelyek túllépik a szabványokban vagy a műszaki dokumentációban megadott határértékeket, mint például: védelmi fokozatok (IP), ütések (IK), rezgések, mechanikai ütések (beleértve az úgynevezett "dugattyúhatást"); k) a berendezés használata áramkimaradás vagy meghibásodás esetén; (l) nem megfelelő védőberendezések (SPD-k, MCB-k, RCCB-k) használata; (m) előre nem látott és/vagy előre nem látható események (beleértve a túlfeszültséget, villámcsapást); n) vis maior; o) minden esetben olyan körülményekre visszavezethető események, amelyek kizárják a hibák és/vagy meghibásodások okozati visszavezethetőségét a Társaság hibájára.

 

8. A Garancia nem érvényes, ha a Vevő a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül cserét/javítást/különleges karbantartást vagy módosítást végez a Terméken.

 

9. A Termékekben található elhasználódó elektronikai alkatrészek, például fényforrások, indítók, gyújtók, meghajtók és vészhelyzeti egységek, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai irányelvben leírt garanciális előírásoknak, nem tartoznak a Garancia hatálya alá. Az ilyen alkatrészek esetében hivatkozni kell az alkatrészek gyártói által bejelentett élettartamra és garanciális feltételekre.

 

10. A LED-ek esetleges színváltozása és az idő múlásával bekövetkező normális fluxuscsökkenésük kifejezetten ki van zárva a Garancia köréből, mivel ezek nem a Társaságnak, hanem a technika jelenlegi állásának tulajdoníthatók. A LED-alkatrészek garanciális cseréje a Termék tulajdonságainak megváltozását okozhatja a folyamatban lévő technológiai fejlődés következtében. Az egyértelműség kedvéért a katalógusban mindig feltüntetésre kerül a LED-alkatrészek gyártók által megadott élettartama. A katalógusban és/vagy a weboldalon ugyancsak szerepel a LED-ek élettartama alatt megfelelő használati feltételek mellett bekövetkező átlagos teljesítménycsökkenés. A Társaság által használt LED-ekre még a mai technológia által szabott korlátokon belül is általában legalább 5 év garanciát vállalnak a gyártók, ha azokat megfelelően használják. Tekintettel a LED-technológia frissítésének sebességére, a Társaság jelenleg nem tudja garantálni, hogy a LED-források idővel lecserélhetők és/vagy karbantarthatók.

 

11.  Speciális alkalmazások és/vagy szélsőséges hőmérsékletű környezet és/vagy magas korróziós anyagkoncentrációjú területek, beleértve a sós légkört is, és/vagy a hatályos európai előírásokban vagy a termék adatlapjaiban előírt határértékeken kívül eső területek esetében a Termékek használatára és az e célra létrehozott garancia kibcsoátására vonatkozó megelőző értékelést (a jelen dokumentumtól eltérően is) kifejezetten kérni kell a Társaságtól az illetékes értékesítési vezetővel való kapcsolatfelvétel útján.

 

12. A kültéri Termékek innovatív gyártási és festési eljárásokkal és kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek garantálják a magas szintű minőséget a korrózióval, kopással szembeni ellenállás (kivéve az előző pontban említett eseteket) és a színstabilitás tekintetében. Vevői védelme érdekében a Társaság garantálja a gyártási folyamat folyamatos nyomon követését a teljes ellátási láncban, valamint a kapcsolódó technikai fejlesztések folyamatos frissítését. Ezekre a Termékekre a Garancia akkor vonatkozik, ha az esetleges hibák a szerkezeti/mechanikai biztonságot vagy a kapcsolódó funkciókat érintik, és a termék gyártási folyamata során keletkezett hibákból adódnak.

 

13. Abban az esetben, ha a Termék a Garancia hatálya alá tartozik, a Társaság - saját belátása szerint - dönthet úgy, hogy visszatéríti a Vevőnek a Termék vételárát, kijavítja a Terméket, kicseréli a Terméket egy új termékre, vagy kicseréli azt egy azonos értékű és azonos teljesítményű Termékre.

 

14. Amennyiben a Társaság úgy dönt, hogy megjavítja a Terméket, új vagy felújított alkatrészeket használhat, amely esetben biztosítania kell, hogy a cserealkatrészek teljesítményük és megbízhatóságuk tekintetében egyenértékűek legyenek a kicserélt alkatrészekkel. Bármelyik megoldást is választja a Társaság, ezek egyike sem eredményezi a Garancia eredeti érvényességi idejének módosítását vagy meghosszabbítását, amely a Termék megvásárlásának időpontjától kezdődik.

 

15. A törvény által előrírt kötelező korlátok sérelme nélkül és a szándékosság és a súlyos gondatlanság kizárása mellett, a Társaság semmilyen esetben sem felelős az előírások be nem tartásából eredő károkért, valamint a Termékek hibáiból vagy hiányosságaiból, meghibásodásából, javításából vagy cseréjéből eredő közvetlen és/vagy közvetett károkért, beleértve például, de nem kizárólagosan, a Termékek cseréjének költségeit (munkaerő, gépbérlet stb.), az elmaradt nyereséget, megtakarítások elmaradását, hírnévvesztést, üzleti jó hírnév elvesztését, azon üzemek blokkolását, amelyekben a Termékeket használni kívánják. A Gewiss felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg a hibás Termék beszerzési értékét.

16. A jelen Garancia a Vevő kérésére legfeljebb 10 évre meghosszabbítható olyan különleges helyzetekben, amikor ez szükséges. A Társaság azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos feltételeket töröljön/módosítson annak érdekében, hogy figyelembe vegye bizonyos alkatrészek hosszabb élettartamúvá válását egyes konkrét termékekben/sorozatokban. A meghosszabbítás csak írásban, mindkét fél egyetértésével történhet.