Standart satış koşulları

1. Tanımlar

1.1 Bu Genel Satış Koşullarında, burada belirtilen terimler her biri için belirtilen anlama sahiptir:

  • “GEWISS”: GEWISS S.p.A. şirketi
  • “ALICI”: GEWISS ürünlerinin satın almayı talep eden kişi, gerçek kişi veya tüzel kişi
  • “TARAF” veya “TARAFLAR”: GEWISS ve ALICI ayrı ayrı veya müştereken değerlendirilir
  • “SİPARİŞ” veya “SİPARİŞLER”: ALICI tarafından GEWISS’e verilen sipariş emri veya sipariş emirleri
  • “ÜRÜNLER”: GEWISS tarafından sunulan ve kataloglarda, çizimlerde, teknik formlarda veya broşürlerinde açıklanan tüm ürünler
  • “GENEL KOŞULLAR”: buradaki genel satış koşulları

2. Uygulama kapsamı

2.1 GENEL KOŞULLAR, belirtilmemiş bir süreyle, GEWISS ile konusu ÜRÜNLER olan ALICI arasında yapılan tüm satışlar için geçerli olacaktır. 01.02.2012 tarihi itibarıyla bu GENEL KOŞULLAR, GEWISS’in önceki genel satış koşullarının yerini almıştır.

 

2.2 ALICI, GENEL KOŞULLAR’da yer alan koşullar dışında koşullar ve istisnalar talep edemez. Bu nedenle, ALICININ SİPARİŞTE yazılı olarak belirttiği veya sözleşme görüşmelerinin herhangi bir aşamasında belirtilen koşullar, GENEL KOŞULLAR kabul edildikten veya öğrenildikten sonra belirtilen koşullar ve ALICININ genel satın alma koşulları geçerli olmayacaktır. Bu amaçla GEWISS’in SİPARİŞİ kısmen de olsa yerine getirmesi veya ALICI açısından başka herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, geçerli değildir ve GEWISS tarafından açıkça imzalanmayan hiçbir genel koşulun örtük veya zımni kabulü olarak yorumlanamaz

 

2.3 GENEL KOŞULLAR yalnızca GEWISS ile profesyonel operatörler arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiler için geçerlidir, dolayısıyla İtalya’da yürürlükte olan 6 Eylül 2005 tarih ve 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (Tüketici Kanunu) ve sonraki sayfaların hiçbir bölümü geçerli değildir.

 

2.4 Farklılık olması durumunda, TARAFLAR arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça (örneğin satış koşulları belgesinde veya belirli bir sözleşmede), bu GENEL KOŞULLAR öncelikli olacaktır.

3. Satış sözleşmesini sonuçlandırma prosedürü

3.1 ALICI tarafından GEWISS’e gönderilen SİPARİŞ, GEWISS’in sipariş emrinden haberdar olduğu tarihten itibaren üç ay boyunca bağlayıcı olan, geri alınamaz bir sözleşme teklifi tesis eder.

 

3.2 Bu üç aylık süre içinde GEWISS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, SİPARİŞİ kabul edip etmeme ve kararını ALICIYA bildirme hakkını saklı tutar.

 

3.3 Satış sözleşmesi, önceki noktaya göre kabul edildikten veya SİPARİŞİN GEWISS tarafından yerine getirilmesinden sonra kesinleşmiş sayılacaktır. Bu durumda ALICI, GEWISS’in önceden yazılı onayı olmaksızın SİPARİŞİ iptal edemez. Satış sözleşmesinin yukarıdaki koşullar altında sonuçlandığı zamana kadar GEWISS veya aracıları, temsilcileri ve yardımcıları tarafından yapılan teklifler ve tahminler GEWISS için bağlayıcı olmayacaktır.

 

3.4 GEWISS’ten gelen SİPARİŞ onayının ALICI tarafından gönderilen SİPARİŞTEN farklı olması durumunda (ÜRÜNLERİN miktarı, fiyatlar, indirimler ve teslimat koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), söz konusu onay GEWISS’in karşı teklifi olarak kabul edilecektir ve sözleşmenin kesinleşmiş sayılması için ALICI tarafından açıkça kabul edilmesi gerekmektedir.

 

3.5 Her durumda, ALICI ile satışa ilişkin herhangi bir sözlü anlaşmanın, GEWISS tarafından yazılı olarak onaylanmadığı sürece GEWISS için bağlayıcı olmayacağı anlaşılmalıdır.

 

3.6 SİPARİŞİN, GEWISS tarafından kabul edilmeden veya gerçekleştirilmeden önce ALICI tarafından iptal edilmesi durumunda GEWISS, alıcıdan, SİPARİŞİN veya bir kısmının yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü masraf veya ücretleri ve devam eden zararların tazminatını geri ödemesini talep edebilir.

4. Fiyatlar

4.1 GEWISS kataloglarında ve fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, GEWISS’in EXW Incoterms® 2010 (Ex Works) uyarınca teslim edilen ürünleri için KDV hariç olarak kabul edilir ve ayrıca hiçbir nakliye, sigorta, paketleme ve yardım giderlerini içermez.

 

4.2 Bu fiyatlar yalnızca referans olarak verilmiştir ve GEWISS için hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. GEWISS, satış sözleşmesinin kesinleşmesi sonrası da dahil olmak üzere katalog/fiyat listesinin geçerlilik süresi boyunca işçilik, ham madde ve diğer maliyet kalemlerindeki artışlar ve diğer nedenlerle orantılı olarak söz konusu fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5. Teslimatlar

5.1 TARAFLAR arasında aksi kararlaştırılmadıkça, ÜRÜNLER ALICIYA veya ALICI tarafından atanan üçüncü tarafa EXW Incoterms® 2010 (Ex Works) uyarınca GEWISS tesisinde sahada teslim edilir.

 

5.2 Ancak GEWISS, değeri 3.000 EUR’nun üzerinde olan SİPARİŞLER için ÜRÜNLERİ farklı prosedürlerle teslim etme hakkını saklı tutar. Bu durumda, ALICI ile aksi kararlaştırılmadıkça teslimat masrafları normalde GEWISS tarafından karşılanır.

 

5.3 SİPARİŞ veya sipariş onayında belirtilen teslimat koşulları yalnızca yol gösterici niteliktedir ve sadece normal çalışma ve satın alma koşulları için geçerlidir.

 

5.4 ALICI, sahtekarlığa veya GEWISS’in ağır ihmaline atfedilmediği sürece, teslimatların gecikmesi veya kısmen gönderilmesi nedeniyle GEWISS’e karşı doğrudan veya dolaylı zararlara ilişkin her türlü zarar ödemesi veya tazminat talebinden feragat eder

 

5.5 Mücbir sebeplerin ortaya çıkması, düzenli ham madde temini veya alt tedarik eksikliği ya da sözleşme tamamlandığında ortaya çıkan diğer öngörülemeyen durumlar nedeniyle SİPARİŞİN yerine getirilmesinin engellenmesi durumunda GEWISS, gecikmeden sorumlu tutulmaksızın teslimat tarihleri uzatılmış sayılacak ve TARAFLAR arasında yeni tarihler belirlenecektir.  ALICI, ÜRÜN teslimatlarının gecikmesi veya kısmi sevkiyatı durumunda, sevk edilen ürünlerin riskini kısmen de olsa reddetme veya teslimatı reddetme hakkına sahip olmayacaktır.

 

5.6 ÜRÜNLER ALICIYA gönderilmek üzere hazır olduğunda ve GEWISS’ten kaynaklanmayan durumlardan veya mücbir sebeplerden dolayı teslim edilemediğinde teslimat, esas olarak, teslim alınmaya hazır ürünlerin basit bir bildirimiyle ve ALICIYA taahhütlü mektup, faks veya e-posta yoluyla bildirilmesiyle gerçekleştirilmiş sayılacaktır. Yukarıdaki bildirimin gönderilmesinden sonraki günden itibaren GEWISS, mutabakata varılan fiyata ek olarak, gecikilen her hafta için faturadaki tutarın %2’si kadar GEWISS’in deposunda saklama ücreti alacaktır. Bir haftadan daha kısa bir gecikme durumunda bu yüzdelik oran, istisnai gecikme günleriyle orantılı olarak hesaplanacaktır. Ürünlerin GEWISS’in deposunda saklanması süresine ilişkin tüm riskler yalnızca ALICININ sorumluluğundadır. ALICI, ürünlerin teslim alınmaya hazır olduğunun bildirilmesinden itibaren 30 günden fazla süre boyunca ürünleri teslim almayı reddederse sözleşme feshedilmiş sayılacaktır.

6. Riskler

6.1 ÜRÜNLER, taşıma ücreti ödenmiş olsa bile, nakliye sırasında meydana gelebilecek hırsızlık, bozulma ve tahrifat durumları da dahil olmak üzere risk ve sorumluluk her zaman ALICIYA ait olacak şekilde taşınır.

 

6.2 ALICI, ÜRÜNLERİ teslim alırken, kendi menfaatleri doğrultusunda, teslim almadan önce her zaman ÜRÜNLERİN miktarını ve durumunu kontrol etmeli ve her türlü hasarı nakliyeciye derhal yazılı olarak bildirmelidir. Paketlenip teslim edilen ÜRÜNLERİN miktarı ve durumu ile ilgili her türlü anlaşmazlık, ALICININ bu anlaşmazlıkları derhal yazılı olarak taşıyıcıya bildirmemesi durumunda reddedilecektir.

7. Miktar ve paketleme

7.1 SİPARİŞLER minimum paketleme miktarlarına uygun olmalıdır. Daha düşük miktarlarda SİPARİŞ verilmesi durumunda GEWISS, bildirime tabi olarak ALICIDAN toplu ÜRÜN SİPARİŞİNİN her kalemi için 5 EUR tutarında götürü ücret talep etme hakkını saklı tutar.

 

7.2 Standart ambalajın satış fiyatına dahil olduğu kabul edilirken, TARAFLAR arasında aksi kararlaştırılmadıkça standart dışı ambalaj masrafları GEWISS tarafından ALICIDAN tahsil edilecektir.

8. Ürün standartlarına uygunluk

8.1 GEWISS, Avrupa Direktiflerinin uygulama kapsamına giren tüm ÜRÜNLERİN AB Üye Devletlerinde piyasaya sürülebilmesi ve sipariş edilebilmesi için burada belirtilen temel gerekliliklere uygun olduğunu garanti eder. Direktiflere uygunluk, “CE” grafik sembolüyle gösterilir.

 

8.2 Yalnızca AB üyesi olmayan ülkelere (ürünleri AB Üye Devletlerinde piyasaya sürmenin veya işletmeye almanın yasak olduğu yerlerde) ihracat yapılması amaçlanan ÜRÜNLER, GEWISS’in tüm açıklayıcı/tanıtıcı materyallerinde uygun bir şekilde belirtilmektedir. Bu ÜRÜNLER, Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan standartlara veya teknik spesifikasyonlara uymadığından, yalnızca ALICI, varış ülkesinin AB üyesi olmadığını ve ürünlerin sevk edileceği AB üyesi olmayan ülkede yürürlükte olan güvenlik standartlarına uygunluğuna ilişkin tüm kontrolleri yaptığını SİPARİŞTE belirtmesi halinde tedarik edilecektir.

9. Ürünlerde yapılan değişiklikler

9.1 GEWISS kataloglarında, broşürlerinde ve web sitelerinde ve genel olarak GEWISS’in tüm teknik ve bilgilendirici belgelerinde bulunan ÜRÜNLER ve ilgili bileşenlerin göstergeleri, ölçümleri, çizimleri ve fotoğrafları referans ve örnek olarak verilir ve hiçbir şekilde bağlayıcı değildir.

 

9.2 Bu nedenle GEWISS, istediği zaman ve önceden bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ÜRÜN özelliklerini ve performansını iyileştirmek ve ayrıca kendi teknolojik ve üretim ihtiyaçlarını karşılamak için uygun gördüğü tüm değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

10. Kalite, garantiler ve şikayetler

10.1 Tüm ÜRÜNLER, ALICININ bildiğini ve kabul ettiğini beyan ettiği, satış anında yürürlükte olan teknik dokümantasyonda gösterildiği gibi, amaçlanan normal kullanımlar için gerekli niteliklere sahiptir. Ayrıca ÜRÜNLER, normal aşınma ve yıpranma parçaları haricinde, teslim tarihinden itibaren 24 ay süreyle hem doğru çalışma garantisi hem de tasarım ve üretim hataları ve/veya kusurlara ilişkin garanti kapsamındadır. Bu süre geçtikten sonra, ÜRÜNLER herhangi bir nedenle işletime alınmamış olsa bile garanti geçersiz hale gelir.

 

10.2 Garanti; arıza, hata ve/veya kusurlar şunlardan kaynaklanmadığı sürece geçerlidir: montaj veya kurulum hataları, GEWISS kataloğunda veya herhangi bir talimat sayfasında yer alan teknik spesifikasyonlara uyulmaması veya hatalı uygunluk, bakımın yapılmaması veya yanlış yapılması, doğal aşınma ve yıpranma, deneyimsizlik veya ihmalden kaynaklanan arızalar, kötü saklama koşulları, arızaları sınırlandıracak önlemlerin derhal alınmaması, teknik talimatlarda belirtilen sınırlara aykırı aşırı yükleme, yetkisiz müdahale, ALICI veya başkaları tarafından tahrifat yapılması veya bunlar tarafından tahrifat talep edilmesi, tesadüfi olay veya mücbir sebepler.

 

10.3 ÜRÜNLERİN kalite kusurları, çalışmama veya hatalı çalıştırma ya da tasarım ve üretim hataları ve/veya kusurlarından kaynaklanan her türlü şikayet, garantinin kaybedilmesine tabi olarak GEWISS’e yazılı şekilde: -Açık kusurlar olması durumunda ÜRÜNLERİN tesliminden itibaren 8 gün içinde; -Teslimattan sonra ortaya çıkan kusurlar için kusurların tespitinden itibaren 8 gün içinde, ancak teslimattan itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir:

 

10.4 Şikayetin kabul edilebilmesi için ALICININ, garantinin geçerliliğini, ÜRÜNÜN doğru şekilde saklandığını ve kurulduğunu yazılı olarak kanıtlaması ve ARIZALARI/KUSURLARI kanıtlayan yeterli belgeleri GEWISS’e sunması gerekmektedir.

 

10.5 Garanti, tamamen GEWISS’in takdirine bağlı olarak, arızalı ÜRÜNLERİN veya bileşenlerin değiştirilmesi (hem aynı hem de benzer ürünlerle) veya arızalı ÜRÜNLER ya da bileşenlerin onarılmasıyla sınırlıdır.

 

10.6 Arızalı ÜRÜNLERİN değiştirilmesi ve onarılması durumunda orijinal garanti süresi devam edecek ve yenilenmiş sayılmayacaktır.

 

10.7 GEWISS; uygunsuzluk, satışa engel kusurlar ve ÜRÜNLERİN özel bir kullanıma uygunluğuna ilişkin zımni garantiler dahil olmak üzere, yasal olsun veya olmasın, ALICI lehine kanunlardan kaynaklanan zımni garantiler de dahil hiçbir ek garanti yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz.

11. Sorumluluk

11.1 Yasaların belirlediği zorunlu sınırlar saklı kalmak kaydıyla, dolandırıcılık ve ağır ihmal hariç olmak üzere, GEWISS, sözleşmeye dayalı olan veya olmayan ya da başka bir şeyden kaynaklanan yerine getirilmeme sonucunda ortaya çıkan zararlardan ve ÜRÜN arızalarından veya kusurlarından, arızalarından ya da onarım veya değiştirmelerden kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan (kâr kaybı, tasarruf kaybı, itibar kaybı ya da ÜRÜNLERİN kullanılması amaçlanan tesislerde kesintiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz.

 

11.2 GEWISS, amaçlanmayan kullanımlar için veya satış tarihinde geçerli olan kataloglarda ve kullanım kılavuzlarında belirtilen ÜRÜN teknik özelliklerine uygun olmayan kurulum ve kullanımlar için, ÜRÜNLERİN kullanımına izin vermeyen standartların bulunduğu ülkelerde satılan ve/veya kurulumu yapılan ÜRÜNLERDEN sorumlu tutulamaz.

 

11.3 Halihazırda teslim edilmiş ve/veya kurulumu yapılmış ÜRÜNLERİN garanti süresi içinde teknik özelliklerinde ve kullanım kılavuzunda değişiklik yapılması durumunda ALICI, satın aldığı ürünün yeni teknik özelliklerine göre sorunsuz çalışacağına dair garanti kapsamında olmaz.

 

11.4 GEWISS’in tarafından haricen temin edilen ÜRÜN bileşenlerine ilişkin olarak  GEWISS’in sorumluluğu, dış kaynak sağlayıcının GEWISS’e karşı sorumluluğundan daha fazla olmayacaktır.

 

11.5 ALICI, ÜRÜNLER ile ilgili tüm sözleşmelerde, GEWISS tarafından sağlanan ÜRÜNLERİN ek dolaşımına ilişkin tam ve yegane sorumluluğu üstlenerek, GEWISS’in sorumluluğunu sınırlayan ve bu maddede öngörülenle büyük ölçüde aynı olan bir madde oluşturmayı kabul eder.

12. İadeler

12.1 GEWISS’in önceden yazılı izni olmadan ÜRÜNLERİN iade edilmesine izin verilmez. Söz konusu iznin alınmaması halinde ürün, ALICIYA tekrar teslim edilecektir.

 

12.2 İzinli iade durumunda ÜRÜNLER, GEWISS’ten izin alındığı tarihten itibaren 8 günlük bir süre içinde nakliye masrafı ve riski ALICIYA ait olmak üzere GEWISS depolarına iade edilecektir. ALICI, ÜRÜNLERİN satın alma fiyatından idari gider tazminatı olarak minimum %15 düşülerek alacaklandırılacaktır. Ancak GEWISS, ürünlerin yukarıda belirtilen süreden sonra iade edilmesi durumunda iadeyi kabul etmeme veya idari masraflar için tazminat olarak daha yüksek bir yüzdelik oran uygulama hakkını saklı tutar.

 

12.3 Her durumda, iade talebi tarihinde yürürlükte olan katalogda bulunmayan veya teknik özelliklerinde önemli değişiklik yapılan ÜRÜNLERİN iadesi yasaktır.

13. Mülkiyetin muhafazası ve ücretin ödenmesi

13.1 ÜRÜNLER, GEWISS’in açık mülkiyet hakkı ile satılmaktadır, dolayısıyla ALICI, ücretin tamamını ödeyerek malın mülkiyetini kazanmış olur ve teslimat anında malın kaybolması, hasar görmesi ve diğer tüm riskler ALICIYA geçer.

 

13.2 Ödemeler, geçerli GEWISS kataloğundaki “Tedarik Koşulları”na uygun olarak veya TARAFLAR arasında yazılı olarak mutabakata varılan hususlara göre yapılacaktır.

 

13.3 Faturaların son ödeme tarihlerinden sonra ödenmesinde kısmi de dahil olmak üzere gecikme, herhangi bir banka masrafı ve ücretinin borçlandırılmasına ek olarak, İtalya’da yürürlükte olan 231/2002 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (AT Direktifi 2000/35’in uygulanması) veya 2011/7/AB Direktifini uygulamak için kabul edilen müteakip mevzuat uyarınca derhal faiz uygulanmasıyla sonuçlanacaktır.

 

13.4 ALICI tarafından herhangi bir nedenle ödeme yapılmaması ve başka herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi, GEWISS’e satışları ve ilgili teslimatları askıya alma yetkisi ve yerine getirilen  SİPARİŞTEN cayma hakkına halel getirmeksizin, ödenmesi gereken tutarın tamamının ödenmesini talep etme yetkisi verir.

 

13.5 GEWISS ayrıca, ALICININ ekonomik durumunda vekillik, alacaklılarla uzlaşma, iflas, işin devri veya ciddi mali zorluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere önemli bir değişiklik olması durumunda tedariki askıya alma hakkını saklı tutar.

 

13.6 Banka havalesi veya diğer yöntemlerle yapılan ödemelerde tahsilat masrafları veya damga vergisi ALICIYA ait olacaktır.

 

13.7 TARAFLAR arasında yazılı olarak mutabakata varılan her türlü indirim, son ödeme tarihlerine tam olarak uyulmasına tabidir. Kararlaştırılan vade tarihleri içinde ödeme yapılmaması, indirimin kaybedilmesine yol açacaktır ve indirimden haksız yere yararlanan ALICI, indirimi geri ödemekle yükümlüdür.

 

13.8 ALICININ, eksik tedarikin geç teslimatı da dahil olmak üzere her türlü şikayeti, ALICIYA ödemeyi askıya alma veya geciktirme hakkı vermez.

 

13.9 ALICI, ödemelerin güncel olmaması durumunda GEWISS’in siparişi yerine getirmediğini iddia edemez veya yukarıdaki 10. madde uyarınca garanti talebinde bulunamaz.

14. Sınai mülkiyet

14.1 GEWISS, ÜRÜNLERİ oluşturmak için kullanılan patentlerin, çizimlerin, tasarımların ve diğer her şeyin tek sahibi olarak kalacaktır. Dolayısıyla, ALICI bunları üçüncü taraflara vermemeyi, çoğaltmamayı veya kullanmamayı kabul eder. ÜRÜNLERİN oluşturulması, ALICININ özel talebi ve teknik dokümantasyonuna göre GEWISS tarafından gerçekleştiriliyorsa GEWISS, sınai mülkiyet haklarının üçüncü taraflarca ihlalinden sorumlu tutulamaz. Bu, GEWISS’i kendisine karşı her türlü iddiayla ilgili olarak garanti altına almayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul eden ALICININ sorumluluğunda olacaktır.

 

14.2 ALICI, GEWISS ticari markalarını yalnızca ÜRÜNLERİ tanımlamak, reklamını yapmak ve satmak amacıyla kullanmayı, bunları GEWISS’in önceden yazılı onayı olmadan kaydetmekten veya kaydettirmekten kaçınmayı kabul eder.

15. Gizlilik yükümlülüğü

15.1 Satış ticari koşulları, özellikle bütçe, teşvik ve indirim koşulları ile GEWISS tarafından gizli olarak sınıflandırılan tüm diğer belgeler veya bilgiler kesinlikle gizli niteliktedir. Dolayısıyla ALICI, bunları SİPARİŞİN yerine getirilmesinden sonra da dahil olmak üzere, üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi veya iletmemeyi, işbu satış sözleşmesinin sonuçlandırılması ve ifası dışında amaçlarla kullanmamayı kabul eder.

 

15.2 GEWISS, yukarıda belirtilen gizlilik yükümlülüğünün her türlü ihlalini yasal yollarla da dahil olmak üzere takip etme hakkını saklı tutar.

16. Gizlilik

16.1 GEWISS, öğrenebileceği kişisel verileri 2016/679 sayılı Avrupa Yönergesine uygun olarak, bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle bağlantılı amaçlar doğrultusunda ve vergi veya muhasebe niteliğindekiler de dahil olmak üzere tüm yasal gereklilikleri yerine getirmeyi kabul eder. İlgili bilgiler www.gewiss.com web sitesinde mevcuttur.

17. Gewiss etik kuralları ile organizasyon, yönetim ve kontrol çerçevesi

17.1 Genel Koşullar kapsamında düzenlenen ticari ilişkiler, www.gewiss.com web sitesinde bulunan ve Gewiss tarafından benimsenen Etik Kurallar, Organizasyon Yönetimi ve Kontrol Çerçevesi içeriğine ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın ilkelerine uygun olarak yasallık, şeffaflık, doğruluk ve adalet ilkelerine dayanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen Çerçeve’nin ihlaline ilişkin her türlü bildirim,  Kurumsal Yönetişim | İhbar Etme | Gewiss web sitesinde yer alan “Raporlama Prosedürü” kullanılarak ve uygun form doldurularak gönderilebilir.

 

17.2 Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olmayan davranışların benimsenmesi halinde GEWISS, SİPARİŞLERİN iptali ve sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere uygun önlemleri almaya ve zararın tazminini talep etme hakkına sahip olacaktır.

18. Rusya Federasyonu’na ihracatla ilgili kısıtlamalar

18.1 Alıcı, 833/2014 sayılı (AB) Konsey Tüzüğü Madde 12g uyarınca, Siparişler kapsamında veya Siparişlerle bağlantılı olarak tedarik edilen Ürünleri doğrudan veya dolaylı olarak Rusya Federasyonu'na veya Rusya Federasyonu'nda kullanılmak üzere satmayacak, ihraç etmeyecek veya yeniden ihraç etmeyecektir.

 

18.2 Alıcı, olası satıcılar dâhil olmak üzere ticari zincir genelinde tüm üçüncü tarafların Madde 18.1’in amacına mani olmaması için elinden gelen çabayı gösterecektir.

 

18.3 Alıcı, olası satıcılar dâhil olmak üzere ticari zincir genelinde tüm üçüncü tarafların Madde 18.1’in amacına mani olabilecek davranışlarını tespit etmek için yeterli bir izleme mekanizması kuracak ve sürdürecektir.

 

18.4 Madde 18.1, 18.2 veya 18.3’ün herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, satış sözleşmesinin temel bir unsurunun esaslı ihlali anlamına gelecektir ve bu durumda Gewiss, Siparişlerin iptali ve zararların tazmin edilmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun çözüm yollarına başvurma hakkına sahip olacaktır.

 

18.5 Alıcı, üçüncü tarafların Madde 18.1’in amacına mani olabilecek faaliyetleri dâhil olmak üzere yukarıdaki paragrafların uygulanmasıyla ilgili herhangi bir sorun hakkında Gewiss'i derhal bilgilendirecektir. Alıcı, Madde 18.1, 18.2 ve 18.3 kapsamındaki yükümlülüklere uyulmasına ilişkin bilgileri, söz konusu bilgilerin açıkça talep edilmesinden itibaren 2 (iki) hafta içinde Gewiss'e sunacaktır.

19. Geçerli yasa, mahkeme ve dil

19.1 ALICININ uyruğuna ve ÜRÜNLERİN varış yerine bakılmaksızın GEWISS tarafından sonuçlandırılan tüm satış sözleşmeleri, İtalya’da geçerli kanunlara veya GEWISS’in kararına bağlı olarak, ALICININ kayıtlı ofisinin ya da GEWISS şubesinin bulunduğu yerin kanunlarına tabidir.

 

19.2 11 Nisan 1980 tarihli ürünlerin uluslararası satışıyla ilgili sözleşmelere ilişkin Viyana Konvansiyonu’nun yanı sıra Uluslararası satışlara ilişkin ve yasalar arasındaki çatışmaları düzenleyen yasal Konvansiyonların uygulanması açıkça hariç tutulmuştur.

 

19.3 TARAFLAR arasında ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, GEWISS’in ALICININ adresinde hareket etme hakkına halel getirmeksizin, İtalya Mahkemesi’ne ve yalnızca Bergamo Mahkemesi’ne sunulacaktır.

 

19.4 Bu GENEL KOŞULLAR’ın birden fazla dilde hazırlanmış olması halinde, İtalyanca metin belirleyici olacaktır.